Thai

แปลง USDZ เป็น FBX ใน Java

ไฟล์ USDZ มีสคีมาที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงร่าง รูปทรงเรขาคณิต และการแรเงา บางครั้งแอปพลิเคชันที่จัดการกราฟิก 3 มิติอาจต้องส่งออกไฟล์ USDZ เป็นรูปแบบไฟล์ FBX ตามข้อกำหนดดังกล่าว บทความนี้ครอบคลุมวิธีการแปลง USDZ เป็นรูปแบบ FBX โดยทางโปรแกรมใน Java
มีนาคม 12, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา