Thai

แปลงไฟล์ USDZ เป็น OBJ ใน C#

ไฟล์ USDZ มีรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติและข้อมูลการแรเงาสำหรับฉาก และมักใช้สำหรับสร้างเนื้อหาความเป็นจริงเสริม บางครั้ง คุณอาจต้องแปลง USDZ เป็นไฟล์ 3D Object เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว บทความนี้ครอบคลุมวิธีการแปลงไฟล์ USDZ เป็นไฟล์ OBJ โดยทางโปรแกรมใน C#
กุมภาพันธ์ 18, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา