Thai

แปลง Excel XLS/XLSX เป็น HTML โดยใช้ C#

การแปลง Excel เป็น HTML อาจมีประโยชน์ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแปลงแผ่นงานเป็นเว็บเพจ หรือการฝังเนื้อหาของแผ่นงานภายในเว็บแอปพลิเคชัน เป็นต้น ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการแปลงไฟล์ MS Excel (XLS/XLSX) เป็น HTML โดยใช้ C# นอกจากนี้ คุณจะได้รู้วิธีใช้ตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อปรับแต่งการแปลง Excel เป็น HTML
ตุลาคม 7, 2020 · 2 min · อุสมาน อาซิซ