Thai

แปลง XPS เป็น JPG หรือ PNG Image ใน Java

ไฟล์ XPS ใช้เพื่อบันทึกเอกสารในภาษาคำอธิบายหน้า คุณอาจต้องแปลงไฟล์ XPS เป็นรูปภาพเพื่อดูตัวอย่างเนื้อหาหรือสร้างภาพขนาดย่อ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว บทความนี้ครอบคลุมวิธีการแปลงภาพ XPS เป็น JPG หรือ PNG โดยใช้ Java
มกราคม 24, 2022 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา