แปลง Word (DOC, DOCX) เป็น Byte Array C# Java

Aspose.Words API เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการแปลงเอกสาร Microsoft Word DOC หรือ DOCX เป็นอาร์เรย์ไบต์ใน C# และ Java

การแปลงเอกสาร Word เป็นอาร์เรย์ไบต์จะมีประโยชน์เมื่อจัดเก็บเอกสารในฐานข้อมูล และ/หรือดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล

Aspose.Words API มีฟังก์ชันในการจัดการไฟล์ Microsoft Word โดยไม่ต้องใช้ Microsoft Word หากคุณไม่ได้ติดตั้ง Aspose.Words API โปรดทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในหน้า การติดตั้ง สำหรับ .NET และหน้า การติดตั้ง สำหรับใช้กับ Java

แปลงเอกสาร Word เป็น Byte Array โดยใช้ C#

Aspose.Words สำหรับ .NET สามารถใช้ในการแปลงวัตถุเอกสารเพื่อรับอาร์เรย์ไบต์ที่เป็นตัวแทนของเอกสารในแอปพลิเคชัน .NET ใดๆ ข้อมูลโค้ดต่อไปนี้สาธิตการแปลงไฟล์ DOC เป็นอาร์เรย์ไบต์

// Load the document from disk.
Document doc = new Document("Sample.doc");

// Create a new memory stream.
MemoryStream outStream = new MemoryStream();
// Save the document to stream.
doc.Save(outStream, SaveFormat.Docx);

// Convert the document to byte form.
byte[] docBytes = outStream.ToArray();

// The bytes are now ready to be stored/transmitted.

// Now reverse the steps to load the bytes back into a document object.
MemoryStream inStream = new MemoryStream(docBytes);

// Load the stream into a new document object.
Document loadDoc = new Document(inStream);
// Save the document.
loadDoc.Save("loadDoc.docx",SaveFormat.Docx);

แปลงเอกสาร Word เป็น Byte Array โดยใช้ Java

ข้อมูลโค้ดต่อไปนี้สาธิตการแปลงไฟล์ DOC เป็นอาร์เรย์ไบต์โดยใช้ Aspose.Words for Java API

// Load the document.
Document doc = new Document("Sample.doc");

// Create a new memory stream.
ByteArrayOutputStream outStream = new ByteArrayOutputStream();
// Save the document to stream.
doc.save(outStream, SaveFormat.DOCX);

// Convert the document to byte form.
byte[] docBytes = outStream.toByteArray();

// The bytes are now ready to be stored/transmitted.

// Now reverse the steps to load the bytes back into a document object.
ByteArrayInputStream inStream = new ByteArrayInputStream(docBytes);

// Load the stream into a new document object.
Document loadDoc = new Document(inStream);
// Save the document.
loadDoc.save("loadDoc.docx",SaveFormat.Docx);

ดูสิ่งนี้ด้วย