відтворення тексту за допомогою шрифтів

У попередній публікації ви бачили, як використовувати API Aspose.Font for .NET для завантаження та збереження CFF, TrueType і Type1 шрифти програмно. У цій статті ви дізнаєтеся, як відтворювати текст із шрифтом TrueType і Type1 за допомогою C#. Зразки коду покажуть вам, як створити зображення JPG на основі наданого тексту.

.NET Font Rendering API – встановлення

Aspose.Font for .NET забезпечує потужний механізм відтворення шрифтів для відтворення тексту за допомогою шрифтів TrueType і Type1. Ви можете завантажити API або встановити його за допомогою NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Font

Реалізація інтерфейсу відтворення тексту

Щоб досягти відтворення тексту, Aspose.Font for .NET надає інтерфейс IGlyphOutlinePainter для малювання гліфів. Наступні кроки демонструють, як реалізувати методи в IGlyphOutlinePainter.

 • Реалізуйте методи інтерфейсу IGlyphOutlinePainter за допомогою класу GlyphOutlinePainter, якому для малювання графіки потрібен об’єкт типу System.Drawing.Drawing2D.GraphicsPainter.
// Щоб отримати повні приклади та файли даних, перейдіть на сторінку https://github.com/aspose-font/Aspose.Font-for-.NET
class GlyphOutlinePainter : IGlyphOutlinePainter
{
  private System.Drawing.Drawing2D.GraphicsPath _path;
  private System.Drawing.PointF _currentPoint;

  public GlyphOutlinePainter(System.Drawing.Drawing2D.GraphicsPath path)
  {
    _path = path;
  }

  public void MoveTo(MoveTo moveTo)
  {
    _path.CloseFigure();
    _currentPoint.X = (float)moveTo.X;
    _currentPoint.Y = (float)moveTo.Y;
  }

  public void LineTo(LineTo lineTo)
  {
    float x = (float)lineTo.X;
    float y = (float)lineTo.Y;
    _path.AddLine(_currentPoint.X, _currentPoint.Y, x, y);
    _currentPoint.X = x;
    _currentPoint.Y = y;
  }

  public void CurveTo(CurveTo curveTo)
  {
    float x3 = (float)curveTo.X3;
    float y3 = (float)curveTo.Y3;

    _path.AddBezier(
         _currentPoint.X,
         _currentPoint.Y,
         (float)curveTo.X1,
         (float)curveTo.Y1,
         (float)curveTo.X2,
         (float)curveTo.Y2,
         x3,
         y3);

    _currentPoint.X = x3;
    _currentPoint.Y = y3;
  }

  public void ClosePath()
  {
    _path.CloseFigure();
  }
}
 • Створіть новий метод DrawText(), щоб намалювати текст в об’єкті System.Drawing.Bitmap.
// Щоб отримати повні приклади та файли даних, перейдіть на сторінку https://github.com/aspose-font/Aspose.Font-for-.NET
static void DrawText(string text, IFont font, double fontSize,
      Brush backgroundBrush, Brush textBrush, string outFile)
{
  //Отримайте ідентифікатори гліфів для кожного символу в текстовому рядку
  GlyphId[] gids = new GlyphId[text.Length];
  for (int i = 0; i < text.Length; i++)
    gids[i] = font.Encoding.DecodeToGid(text[i]);
  // встановити загальні параметри малювання
  double dpi = 300;

  double resolutionCorrection = dpi / 72; // 72 is font's internal dpi
  // підготувати вихідний растровий малюнок
  Bitmap outBitmap = new Bitmap(960, 720);
  outBitmap.SetResolution((float)dpi, (float)dpi);
  Graphics outGraphics = Graphics.FromImage(outBitmap);
  outGraphics.FillRectangle(backgroundBrush, 0, 0, outBitmap.Width, outBitmap.Height);
  outGraphics.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality;
  //оголосити координатні змінні та попередній gid
  GlyphId previousGid = null;
  double glyphXCoordinate = 0;
  double glyphYCoordinate = fontSize * resolutionCorrection;
  //цикл, який малює кожен гліф у gids
  foreach (GlyphId gid in gids)
  {
    // якщо шрифт містить gid
    if (gid != null)
    {
      Glyph glyph = font.GlyphAccessor.GetGlyphById(gid);
      if (glyph == null)
        continue;

      // шлях, який приймає інструкції з малювання
      GraphicsPath path = new GraphicsPath();

      // Створіть реалізацію IGlyphOutlinePainter
      GlyphOutlinePainter outlinePainter = new GlyphOutlinePainter(path);

      // Створіть рендерер
      Aspose.Font.Renderers.IGlyphRenderer renderer = new
        Aspose.Font.Renderers.GlyphOutlineRenderer(outlinePainter);

      // отримати загальні властивості гліфа
      double kerning = 0;

      // отримати значення кернінгу
      if (previousGid != null)
      {
        kerning = (font.Metrics.GetKerningValue(previousGid, gid) /
              glyph.SourceResolution) * fontSize * resolutionCorrection;
        kerning += FontWidthToImageWith(font.Metrics.GetGlyphWidth(previousGid),
            glyph.SourceResolution, fontSize);
      }

      // позиціонування гліфа — збільшення координати X гліфа відповідно до відстані кернінгу
      glyphXCoordinate += kerning;

      // Матриця розміщення гліфів
      TransformationMatrix glyphMatrix =
        new TransformationMatrix(
          new double[]
              {
                  fontSize*resolutionCorrection,
                  0,
                  0,
                // негативний, оскільки растрова система координат починається зверху
                  - fontSize*resolutionCorrection,
                  glyphXCoordinate,
                  glyphYCoordinate
              });

      // відобразити поточний гліф
      renderer.RenderGlyph(font, gid, glyphMatrix);
      // заповнити шлях
      path.FillMode = FillMode.Winding;
      outGraphics.FillPath(textBrush, path);
    }
    //встановити поточний gid як попередній, щоб отримати правильний кернінг для наступного гліфа
    previousGid = gid;
  }
  //Зберегти результати
  outBitmap.Save(outFile);
}
 • Визначте допоміжний метод для обчислення ширини шрифту відповідно до ширини зображення.
// Щоб отримати повні приклади та файли даних, перейдіть на сторінку https://github.com/aspose-font/Aspose.Font-for-.NET
static double FontWidthToImageWith(double width, int fontSourceResulution, double fontSize, double dpi = 300)
{
  double resolutionCorrection = dpi / 72; // 72 is font's internal dpi
  return (width / fontSourceResulution) * fontSize * resolutionCorrection;
}

Відтворення тексту за допомогою шрифту TrueType за допомогою C#

У наведеному нижче прикладі коду показано, як використовувати згадану вище реалізацію для відтворення тексту зі шрифтом TrueType за допомогою C#.

// Щоб отримати повні приклади та файли даних, перейдіть на сторінку https://github.com/aspose-font/Aspose.Font-for-.NET
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Data();

string fileName1 = dataDir + "Montserrat-Bold.ttf"; //Font file name with full path
FontDefinition fd1 = new FontDefinition(FontType.TTF, new FontFileDefinition("ttf", new FileSystemStreamSource(fileName1)));
TtfFont ttfFont1 = Aspose.Font.Font.Open(fd1) as TtfFont;
      
string fileName2 = dataDir + "Lora-Bold.ttf"; //Font file name with full path
FontDefinition fd2 = new FontDefinition(FontType.TTF, new FontFileDefinition("ttf", new FileSystemStreamSource(fileName2)));
TtfFont ttfFont2 = Aspose.Font.Font.Open(fd2) as TtfFont;

DrawText("Hello world", ttfFont1, 14, Brushes.White, Brushes.Black, dataDir + "hello1_montserrat_out.jpg");
DrawText("Hello world", ttfFont2, 14, Brushes.Yellow, Brushes.Red, dataDir + "hello2_lora_out.jpg");

Відтворення тексту шрифтом Type1 за допомогою C#

У наведеному нижче прикладі коду показано, як відобразити текст із шрифтом Type1 за допомогою C#.

// Щоб отримати повні приклади та файли даних, перейдіть на сторінку https://github.com/aspose-font/Aspose.Font-for-.NET
string fileName = dataDir + "courier.pfb"; //Font file name with full path

FontDefinition fd = new FontDefinition(FontType.Type1, new FontFileDefinition("pfb", new FileSystemStreamSource(fileName)));
Type1Font font = Aspose.Font.Font.Open(fd) as Type1Font;
      

DrawText("Hello world", font, 14, Brushes.White, Brushes.Black, dataDir + "hello1_type1_out.jpg");
DrawText("Hello world", font, 14, Brushes.Yellow, Brushes.Red, dataDir + "hello2_type1_out.jpg");

Висновок

У цій статті ви дізналися, як реалізувати рендеринг тексту за допомогою шрифту TrueType або Type1 за допомогою C#. Зразки коду показали, як генерувати зображення JPG на основі наданого тексту. Ви можете дізнатися більше про Aspose.Font for .NET за допомогою документації.

Дивись також