Chuyển đổi DAE sang OBJ

DAE là từ viết tắt của tệp Digital Asset Exchange và được sử dụng phổ biến bởi các ứng dụng xử lý đồ họa. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp DAE sang tệp OBJ một cách dễ dàng với vài bước đơn giản.

DAE to OBJ File Converter - Cài đặt API C#

Aspose.3D for .NET API hỗ trợ chuyển đổi tệp DAE. Nó có thể được sử dụng để thao tác các cảnh hoặc tệp 3D mà không cần bất kỳ ứng dụng mô hình 3D nào. Bạn có thể chỉ cần cài đặt API bằng cách tải xuống tệp DLL từ phần Bản phát hành mới hoặc sử dụng lệnh cài đặt sau trên bảng điều khiển NuGet trong Visual Studio:

PM> Install-Package Aspose.3D

Chuyển đổi DAE sang tệp OBJ bằng C#

Bạn có thể chuyển đổi tệp DAE thành tệp OBJ bằng các bước sau:

  1. Tải tệp DAE đầu vào bằng lớp Cảnh.
  2. Khởi tạo một thể hiện của lớp ObjSaveOptions.
  3. Chỉ định các thuộc tính khác nhau dựa trên yêu cầu của bạn.
  4. Chuyển đổi DAE sang tệp OBJ.

Đoạn mã dưới đây cho thấy cách chuyển đổi tệp DAE thành tệp OBJ theo chương trình với C#:

// Tải tệp DAE đầu vào bằng cách sử dụng lớp Cảnh.
Scene scene = new Scene("Sample.dae");

// Khởi tạo một phiên bản của lớp objSaveOptions 
Aspose.ThreeD.Formats.ObjSaveOptions options = new Aspose.ThreeD.Formats.ObjSaveOptions();
options.EnableMaterials = true;
            
// Chuyển đổi DAE sang tệp OBJ 
scene.Save("Sample.obj", options);

Nhận Giấy phép Tạm thời Miễn phí

Bạn có thể đánh giá API ở mức đầy đủ của nó bằng cách yêu cầu Giấy phép tạm thời miễn phí. Nó sẽ cho phép bạn kiểm tra tất cả các tính năng mà không có bất kỳ giới hạn nào.

Sự kết luận

Tóm lại, bạn đã học cách định cấu hình API và chuyển đổi hiệu quả tệp DAE thành tệp OBJ. Hơn nữa, bạn đã khám phá tất cả các bước và mẫu mã chi tiết như một minh chứng về chuyển đổi. Điều này cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng tích hợp tính năng này trong các ứng dụng dựa trên .NET của mình. Hơn nữa, vui lòng truy cập API Tài liệu để biết thêm chi tiết. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm