Chuyển đổi FBX RVM csharp

Định dạng tệp FBX được giới thiệu để tương thích tệp giữa các ứng dụng tạo nội dung kỹ thuật số khác nhau. Hơn nữa, bạn có thể chuyển đổi FBX thành RVM cũng như RVM sang FBX theo cách lập trình bằng cách sử dụng C# trong các ứng dụng .NET của bạn. Việc chuyển đổi định dạng tệp này rất hữu ích vì tệp RVM hỗ trợ một số yếu tố bao gồm Hình học, Kết cấu, Máy ảnh, Nhãn, v.v. Hãy để chúng tôi chuyển sang các chi tiết khác về chuyển đổi:

FBX sang RVM hoặc RVM sang FBX Converter - Cài đặt API C#

API Aspose.3D for .NET hỗ trợ làm việc với các định dạng tệp FBX và RVM. Nó có thể chuyển đổi hiệu quả giữa các định dạng tệp này với một vài lệnh gọi API đơn giản. Bạn có thể dễ dàng định cấu hình API bằng cách tải xuống tệp DLL từ phần Tải xuống hoặc bằng lệnh cài đặt NuGet sau trong Microsoft Visual Studio IDE.

PM> Install-Package Aspose.3D

Chuyển đổi FBX sang RVM Lập trình bằng C#

Bạn có thể chuyển đổi tệp FBX sang RVM bằng các bước sau:

  1. Tải tệp FBX đầu vào.
  2. Khởi tạo một đối tượng của lớp RvmSaveOptions.
  3. Lưu tệp RVM đầu ra.

Đoạn mã sau dựa trên các bước này. Nó giải thích việc chuyển đổi tệp FBX sang RVM theo lập trình bằng C#:

// Tải tệp FBX đầu vào
Scene document = new Scene("Test.fbx");

// Khởi tạo một đối tượng của lớp RvmSaveOptions
RvmSaveOptions options = new RvmSaveOptions();

// Lưu tệp RVM đầu ra
document.Save("output.rvm", options);

Chuyển đổi RVM sang FBX theo chương trình với C#

Các tệp RVM có thể được lưu ở cả hai định dạng Binary và ASCII. Về cơ bản, nó liên quan đến Hệ thống Quản lý Thiết kế Nhà máy của AVEVA được sử dụng để quản lý các dự án. Vui lòng làm theo các bước dưới đây để chuyển đổi tệp RVM sang tệp định dạng FBX:

  1. Tải tệp RVM đầu vào.
  2. Khởi tạo đối tượng lớp FbxSaveOptions.
  3. Lưu tệp FBX đầu ra.

Đoạn mã dưới đây trình bày chi tiết cách chuyển đổi tệp RVM sang FBX theo cách lập trình bằng C#:

// Tải tệp RVM đầu vào
Scene document = new Scene("Test.rvm");

// Khởi tạo đối tượng lớp FbxSaveOptions
FbxSaveOptions options = new FbxSaveOptions();

// Lưu tệp FBX đầu ra
document.Save("output.fbx", options);

Sự kết luận

Tóm lại, bạn đã học cách chuyển đổi FBX sang RVM cũng như RVM sang tệp FBX theo cách lập trình bằng ngôn ngữ C#. Bạn có thể kết hợp tính năng này trong các ứng dụng dựa trên nền tảng .NET của mình. Hơn nữa, Aspose.3D for .NET API cung cấp hỗ trợ cho một số định dạng tệp khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm các tính năng bằng cách truy cập API Tài liệu. Hơn nữa, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Xem thêm