FBX sang GLB C#

Các tệp FBX được sử dụng bởi các ứng dụng tạo nội dung và mô hình kỹ thuật số khác nhau. Chúng thường được sử dụng để tạo hoạt ảnh hoặc mục đích phát triển trò chơi. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp FBX sang định dạng GLB. Bài viết ngắn gọn này trình bày cách chuyển đổi tệp FBX sang GLB theo chương trình trong C#.

FBX sang GLB File Converter - Cài đặt API C#

Để chuyển đổi tệp FBX sang định dạng GLB, bạn cần sử dụng API Aspose.3D for .NET. API hỗ trợ làm việc với các mô hình 3D để tạo, chỉnh sửa hoặc thao tác các cảnh 3D. Nó hỗ trợ các định dạng 3D khác nhau như FBX, GLB và nhiều định dạng tệp khác. Bạn có thể dễ dàng định cấu hình API bằng cách tải xuống tệp DLL từ phần Bản phát hành mới hoặc sử dụng lệnh cài đặt NuGet sau:

PM> Install-Package Aspose.3D

Chuyển đổi FBX sang GLB theo chương trình trong C#

Các tệp FBX sang GLB có thể được chuyển đổi thành một vài thao tác đơn giản. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tệp FBX sang định dạng GLB bằng các bước dưới đây:

  • Tải tệp FBX đầu vào bằng lớp Cảnh.
  • Chỉ định định dạng tệp đầu ra là GLB với lớp FileFormat.
  • Chuyển FBX sang tệp GLB bằng phương pháp Lưu.

Mẫu mã sau đây trình bày cách chuyển đổi tệp FBX thành tệp GLB theo chương trình trong C#:

// Tải tệp FBX đầu vào
Scene scene = new Scene("Input.fbx");

// Chỉ định định dạng tệp đầu ra là GLB
FileFormat outputFormat = FileFormat.GLTF2_Binary;

// Lưu tệp GLB đầu ra
scene.Save("test.glb", outputFormat);

Nhận Giấy phép Đánh giá Miễn phí

Bạn có thể đánh giá các tính năng của API mà không có bất kỳ giới hạn đánh giá nào bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã hiểu cách chuyển đổi tệp FBX sang định dạng GLB trong C#. Bạn có thể sử dụng các tính năng khác nhau của API với các lớp, thuộc tính và phương thức dễ sử dụng của API từ bên trong các ứng dụng C# của bạn. Hơn nữa, bạn có thể xem tổng quan về nhiều tính năng khác của API bằng cách xem qua tài liệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại forum nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Xem thêm