Chuyển đổi FBX sang STL csharp

Các tệp FBX có thể được sử dụng để lưu trữ dữ liệu chuyển động ở định dạng hai hoặc ba chiều, video và âm thanh. Trong khi đó, các tệp STL thường được sử dụng để in ba chiều và trong các ứng dụng CAD. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp FBX thành tệp STL. Phù hợp với các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này thảo luận về cách chuyển FBX sang STL theo chương trình trong C#.

Bộ chuyển đổi FBX sang STL - Cài đặt API C#

API Aspose.3D for .NET có thể được sử dụng để làm việc với các định dạng tệp đồ họa khác nhau. Bạn có thể tạo, chỉnh sửa hoặc thao tác một số hoạt ảnh, cảnh và hình học. Bạn có thể định cấu hình API đơn giản bằng cách tải xuống tệp DLL của nó từ phần Bản phát hành mới hoặc sử dụng lệnh cài đặt NuGet sau trong Microsoft Visual Studio.

PM> Install-Package Aspose.3D

Chuyển đổi FBX sang tệp STL trong C#

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tệp FBX sang STL bằng cách làm theo các bước được liệt kê bên dưới:

  1. Tải tệp FBX đầu vào bằng lớp Cảnh.
  2. Khởi tạo một đối tượng của lớp StlSaveOptions.
  3. Lưu tệp STL đầu ra bằng phương pháp Lưu.

Đoạn mã sau giải thích cách chuyển đổi FBX sang tệp STL theo chương trình trong C#:

// Tải tệp FBX đầu vào bằng cách sử dụng lớp Cảnh
Scene document = new Scene("test.fbx");

// Tạo một phiên bản của lớp STLSaveOptions 
STLSaveOptions options = new STLSaveOptions();

// Chuyển đổi FBX sang tệp STL 
document.Save("test_output.stl", options);

Khám phá các tính năng khác

Bạn có thể xem qua nhiều tính năng khác do API cung cấp bằng cách truy cập tài liệu.

Demo trực tuyến

Vui lòng dùng thử ứng dụng web FBX to STL Converter được phát triển bằng API ở trên.

Sự kết luận

Tóm lại, bạn đã học cách chuyển đổi các tệp FBX sang STL theo chương trình trong C#. Nó bao gồm tất cả các bước và một đoạn mã có thể hiển thị các tệp với độ trung thực cao. Bạn có thể dễ dàng nhúng tính năng chuyển đổi này vào các ứng dụng hoặc dự án của mình bằng một vài dòng mã. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thảo luận chi tiết về bất kỳ yêu cầu nào của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn.

Xem thêm