Chuyển FBX sang OBJ PDF

Định dạng tệp FBX dựa trên mô hình dựa trên đối tượng có thể lưu trữ thông tin video cũng như âm thanh. Bạn có thể chuyển đổi FBX sang định dạng tệp Wavefront OBJ hoặc PDF bằng C#. Chúng ta hãy xem qua các gạch đầu dòng sau đây để có cái nhìn tổng quan về chuyển đổi FBX:

Bộ chuyển đổi FBX sang OBJ hoặc PDF – Cài đặt API

Aspose.3D for .NET API hỗ trợ nhiều định dạng tệp liên quan đến cảnh, hoạt ảnh, hình học, v.v. Bạn có thể dễ dàng tham khảo API bằng cách tải xuống các tệp DLL từ phần Bản phát hành hoặc định cấu hình nó qua Thư viện NuGet từ Microsoft Visual Studio IDE bằng lệnh cài đặt sau.

PM> Install-Package Aspose.3D

Chuyển đổi FBX sang tệp OBJ Wavefront bằng C#

Bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi hoặc xuất các tệp FBX bằng API mà chúng tôi vừa cài đặt ở bước trước. Để chuyển đổi tệp FBX thành tệp Wavefront OBJ, bạn cần thực hiện theo một số bước mà không cần quan tâm đến bất kỳ cấu trúc hoặc hướng cơ bản nào của định dạng tệp:

  1. Tải tệp FBX đầu vào
  2. Lưu tệp OBJ mặt sóng đầu ra

Đoạn mã dưới đây cho thấy bạn có thể chuyển đổi FBX sang tệp OBJ wavefront đơn giản như thế nào trong C#:

// Tải tệp FBX cần chuyển đổi
Scene scene = new Scene(dataDir + "Test1.fbx");
// Lưu ở định dạng tệp OBJ mặt sóng            
scene.Save(dir + "output.obj", FileFormat.WavefrontOBJ);

Chuyển đổi FBX sang tệp PDF bằng C#

Các tệp PDF hỗ trợ nội dung 3D và nổi tiếng vì khả năng tương thích lớn trên hầu hết các khung và môi trường hệ thống. Đôi khi, bạn có thể cần chuyển đổi tệp FBX thành PDF thì Aspose.3D for .NET API là lựa chọn tốt nhất để thực hiện chuyển đổi này bằng C#. Dưới đây là các bước để xuất tệp FBX sang tệp định dạng PDF:

  1. Tải tệp FBX đầu vào
  2. Lưu tệp PDF đầu ra

Đoạn mã sau cho biết cách chuyển đổi FBX sang PDF theo chương trình bằng C#:

// Tải tệp FBX cần chuyển đổi
Scene scene = new Scene(dataDir + "Test1.fbx");
// Lưu đầu ra ở định dạng tệp PDF
scene.Save(dir + "output.pdf", FileFormat.PDF);

Ngoài ra, ảnh chụp màn hình bên dưới hiển thị một ví dụ mẫu trong đó các tệp đầu vào và đầu ra được hiển thị trực quan để giải thích khả năng hiển thị tệp của API.

Sự kết luận

Tóm lại, chúng ta đã học cách chuyển đổi tệp FBX thành tài liệu OBJ hoặc PDF của Wavefront bằng C#. Tương tự như vậy, API cung cấp một số tính năng khác mà bạn có thể khám phá thêm bằng cách truy cập Tài liệu sản phẩm. Bạn luôn có thể liên hệ với chúng tôi qua Diễn đàn hỗ trợ miễn phí. Chúc mừng!

Xem thêm