MA sang USDZ C#

Tệp MA bao gồm một danh sách khổng lồ các lệnh dạng văn bản để chỉ định thông tin về tệp. Trong khi đó, tệp USDZ chứa thông tin về kết cấu, hoạt ảnh, v.v. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn chuyển đổi tệp MA sang định dạng USDZ. Tiếp theo các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này thảo luận về cách chuyển đổi tệp MA sang định dạng USDZ theo chương trình trong C#.

Bộ chuyển đổi MA sang USDZ - Cài đặt API C#

API Aspose.3D for .NET hỗ trợ tạo hoặc thao tác với nhiều loại tệp 3D khác nhau như FBX, GDB, v.v. Bạn có thể chỉ cần định cấu hình API bằng cách tải xuống tệp DLL tham chiếu của nó từ phần Tải xuống hoặc chạy lệnh cài đặt NuGet sau:

PM> Install-Package Aspose.3D

Cách chuyển đổi tệp MA sang USDZ trong C#

Bạn có thể chuyển đổi tệp MA sang định dạng USDZ bằng các bước dưới đây:

  1. Tải tệp MA đầu vào.
  2. Chuyển đổi tệp MA thành tệp USDZ.

Chuyển đổi tệp MA sang USDZ trong C#

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để chuyển đổi tệp MA sang định dạng USDZ:

  1. Tải tệp MA Maya nguồn bằng lớp Cảnh.
  2. Chuyển đổi định dạng MA sang USDZ bằng phương pháp Lưu.

Đoạn mã dưới đây cho thấy cách chuyển đổi tệp MA sang định dạng USDZ theo chương trình trong C#:

// Khởi tạo một đối tượng của lớp Scene
Scene scene = new Scene();

// Tải tệp MA Maya đầu vào
scene.Open("sample.ma", FileFormat.MayaASCII);

// Lưu tệp USDZ đầu ra
scene.Save("result.usdz", FileFormat.USDZ);

Nhận Giấy phép Tạm thời Miễn phí

Quan tâm đến việc đánh giá API mà không có bất kỳ giới hạn nào? Bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Demo trực tuyến

Bạn có thể dùng thử ứng dụng web MA to USDZ Converter được phát triển bằng API này.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã kiểm tra cách chuyển đổi tệp MA thành tệp USDZ. Bạn có thể truy cập phần tài liệu để xem qua nhiều chương khác giải thích các tính năng khác nhau. Trong trường hợp bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc thắc mắc nào, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại forum.

Xem thêm

Chuyển đổi OBJ sang tệp 3DS trong C#