Chuyển đổi OBJ sang FBX trong Java

Các tệp OBJ được sử dụng để tạo, chỉnh sửa hoặc thao tác các đối tượng 3D. Trong một số tình huống nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp OBJ thành tệp FBX trong Java. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp đối tượng 3D sang tệp FBX theo lập trình bằng Java.

Chuyển đổi tệp OBJ sang FBX - Cài đặt API

Bạn có thể tạo, chỉnh sửa hoặc chuyển đổi các đối tượng 3D bằng API Aspose.3D for Java. Bạn có thể nhanh chóng cài đặt API bằng cách tải xuống tệp JAR từ phần Bản phát hành mới hoặc với các cấu hình Maven sau trong tệp pom.xml của dự án của bạn.

Kho:

 <repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>
</repositories>

Sự phụ thuộc:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-3d</artifactId>
    <version>22.1</version>
  </dependency>
</dependencies>

Chuyển đổi OBJ sang tệp FBX trong Java

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi OBJ sang FBX với một vài lệnh gọi API. Bản thân API sẽ chăm sóc định dạng tệp đầu ra trong khi thực hiện chuyển đổi để bạn có thể tập trung vào các tác vụ quan trọng khác liên quan đến ứng dụng của mình. Vui lòng làm theo các bước dưới đây để chuyển đổi tệp OBJ đối tượng 3D thành tệp FBX:

 1. Tải tệp OBJ đầu vào bằng cách sử dụng lớp Cảnh.
 2. Khởi tạo một đối tượng của lớp FbxSaveOptions.
 3. Lưu tệp FBX đầu ra bằng phương thức save.

Mẫu mã bên dưới giải thích cách chuyển đổi tệp OBJ thành tệp FBX theo lập trình trong Java:

// Tải OBJ trong một đối tượng của lớp Scene
Scene document = new Scene("template.obj");

// Tạo một phiên bản của FbxSaveOptions 
FbxSaveOptions options = new FbxSaveOptions(FileFormat.FBX7500ASCII);

// Chuyển đổi tệp OBJ đối tượng 3D sang FBX 
document.save("output.fbx", options);

Khám phá các tính năng của API

Bạn có thể xem qua một số tính năng khác của API bằng cách truy cập tài liệu. Nó bao gồm các thuộc tính khác nhau và các lệnh gọi phương thức để hoạt động với các định dạng tệp được hỗ trợ.

Sự kết luận

Tóm lại, bạn đã học cách chuyển đổi tệp OBJ sang tệp FBX theo lập trình bằng Java. Bạn cũng có thể muốn truy cập Tài liệu tham khảo API để có cái nhìn chi tiết về các lớp khác nhau. Hơn nữa, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua diễn đàn trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào.

Xem thêm