OBJ sang FBX STL Java

Các tệp OBJ chứa các đối tượng ba chiều có thể được xuất sang các định dạng 3D khác nhau. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp OBJ thành tệp FBX hoặc STL trong Java:

Bộ chuyển đổi OBJ sang FBX hoặc STL - Cài đặt API Java

Aspose.3D for Java API hỗ trợ làm việc với các tệp 3D khác nhau như OBJ, FBX, STL và một số định dạng tệp khác. Bạn có thể định cấu hình API bằng cách tải xuống tệp JAR từ phần Tải xuống hoặc sử dụng các cấu hình Maven sau:

Kho:

 <repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>
</repositories>

Sự phụ thuộc:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-3d</artifactId>
    <version>21.11</version>
  </dependency>
</dependencies>

Chuyển đổi OBJ sang tệp FBX theo phương pháp lập trình trong Java

Bạn có thể chuyển đổi tệp OBJ thành tệp FBX bằng các bước sau:

 1. Tải tệp OBJ đầu vào bằng lớp Cảnh.
 2. Khởi tạo đối tượng FBXSaveOptions với thể hiện FileFormat.
 3. Chuyển đổi OBJ sang tệp FBX.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp OBJ thành tệp FBX theo lập trình trong Java:

// Tải tệp OBJ đầu vào với lớp Scene.
Scene scene = new Scene("scene.obj");

// Khởi tạo đối tượng FBXSaveOptions với kiểu liệt kê SaveFormat.
FbxSaveOptions options = new FbxSaveOptions(FileFormat.FBX7400ASCII);

// Chuyển đổi OBJ sang tệp FBX.
scene.save("Test.fbx", options);

Chuyển đổi OBJ sang tệp STL theo phương pháp lập trình trong Java

Bạn có thể chuyển đổi tệp OBJ thành tệp STL bằng các bước dưới đây:

 1. Tải tệp OBJ đầu vào bằng lớp Cảnh.
 2. Khởi tạo một phiên bản lớp STLSaveOptions.
 3. Chuyển đổi tệp OBJ sang STL.

Đoạn mã dưới đây cho thấy cách chuyển đổi tệp OBJ sang STL theo chương trình trong Java:

// Tải tệp OBJ đầu vào với lớp Scene.
Scene scene = new Scene("scene.obj");

// Khởi tạo đối tượng lớp STLSaveOptions.
StlSaveOptions saveSTLOpts = new StlSaveOptions();

// Chuyển đổi OBJ sang tệp STL.
scene.save("test.stl", saveSTLOpts);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể đánh giá API đầy đủ năng lực bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã khám phá cách chuyển đổi tệp OBJ sang tệp FBX hoặc STL theo lập trình trong Java. Hơn nữa, bạn có thể khám phá các tính năng khác của API bằng cách xem qua tài liệu của API. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Xem thêm