Chuyển đổi OBJ sang USDZ Python

Tệp OBJ là định dạng hình ảnh 3D tiêu chuẩn tương thích với các chương trình phần mềm chỉnh sửa hình ảnh 3D khác nhau. Trong tệp đối tượng 3D, chúng tôi có thể tìm tọa độ 3D, bản đồ kết cấu, mặt đa giác và các thông tin khác liên quan đến đối tượng 3D của bạn. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần chuyển đổi tệp OBJ sang định dạng USDZ hoặc USD. Định dạng tệp USDZ cho phép thiết bị iOS hiển thị nội dung 3D và AR mà không cần các ứng dụng chuyên biệt. Định dạng di động này giúp dễ dàng chia sẻ và chuyển các tệp 3D giữa các ứng dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tệp OBJ sang định dạng USDZ bằng Python.

Bài viết này sẽ bao gồm các chủ đề sau:

 1. Trình chuyển đổi Python OBJ sang USDZ - Tải xuống miễn phí
 2. Các bước chuyển đổi OBJ sang USDZ
 3. Chuyển đổi tệp OBJ sang USDZ
 4. Chuyển OBJ sang USD bằng Python

Công cụ chuyển đổi Python OBJ sang USDZ - Tải xuống miễn phí

Để chuyển đổi OBJ sang định dạng USDZ hoặc USD, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.3D cho Python. Nó cho phép tạo, đọc, chuyển đổi, sửa đổi và kiểm soát nội dung của định dạng tệp 3D được hỗ trợ mà không cần bất kỳ sự phụ thuộc nào của phần mềm dựng hình và mô hình 3D.

API cung cấp lớp Scene như một đối tượng cấp cao nhất có chứa các nút, hình học, vật liệu, kết cấu, hoạt ảnh, tư thế, cảnh phụ, v.v. Phương thức fromfile (string) của lớp này mở khung cảnh từ một đường dẫn tệp nhất định. Nó cũng cung cấp phương thức save (string, SaveOptions) để lưu cảnh vào đường dẫn được chỉ định. Lớp UsdSaveOptions của API cho phép chỉ định các tùy chọn lưu cho định dạng USD và USDZ.

Vui lòng tải xuống gói hoặc cài đặt API từ PyPI bằng cách sử dụng lệnh pip sau trong bảng điều khiển:

pip install aspose-3d

Cách chuyển đổi OBJ sang định dạng USDZ hoặc USD

Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi bất kỳ tệp OBJ nào sang định dạng USDZ hoặc USD bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 • Tải tệp OBJ.
 • Chỉ định các tùy chọn tiết kiệm USD.
 • Lưu OBJ dưới dạng USDZ hoặc USD.

Phần sau đây mô tả cách chuyển đổi các bước này thành mã Python và chuyển đổi tệp OBJ sang định dạng USDZ.

Chuyển đổi OBJ sang USDZ bằng Python

Chúng tôi có thể chuyển đổi tệp OBJ sang định dạng USDZ bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tải tệp OBJ đầu vào bằng phương thức Scene.fromfile().
 2. Sau đó, tạo một thể hiện của lớp UsdSaveOptions với FileFormat.USDZ làm đối số.
 3. Cuối cùng, gọi phương thức save(). Nó lấy đường dẫn tệp USDZ đầu ra và UsdSaveOptions làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi OBJ sang USDZ bằng Python.

# Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi OBJ sang USDZ.
from aspose.threed import Scene, FileFormat
from aspose.threed.formats import *

# Tải tệp OBJ đầu vào với lớp Scene.
scene = Scene.from_file("C:\\Files\\sample.obj");

# Khởi tạo đối tượng lớp USDSaveOptions.
# Chỉ định định dạng tệp cho USDZ
usdSaveOptions = UsdSaveOptions(FileFormat.USDZ);

# Chuyển đổi tệp OBJ sang USDZ.
scene.save("C:\\Files\\sample_out.usdz", usdSaveOptions);

Chuyển đổi OBJ sang USD bằng Python

Tương tự, chúng tôi cũng có thể chuyển đổi tệp OBJ sang định dạng USD bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tải tệp OBJ đầu vào bằng phương thức Scene.fromfile().
 2. Sau đó, tạo một thể hiện của lớp UsdSaveOptions.
 3. Cuối cùng, gọi phương thức save(). Nó lấy đường dẫn tệp USD đầu ra và UsdSaveOptions làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi OBJ sang USD bằng Python.

# Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi OBJ sang USD.
from aspose.threed import Scene, FileFormat
from aspose.threed.formats import *

# Tải tệp OBJ đầu vào với lớp Scene.
scene = Scene.from_file("C:\\Files\\sample.obj");

# Khởi tạo đối tượng lớp USDSaveOptions.
usdSaveOptions = UsdSaveOptions();

# Chuyển đổi tệp OBJ sang USD.
scene.save("C:\\Files\\sample_out.usd", usdSaveOptions);

Nhận Giấy phép Tạm thời Miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử Aspose.3D cho Python mà không có giới hạn đánh giá.

Thử trực tuyến

Vui lòng thử công cụ chuyển đổi OBJ sang USDZ trực tuyến miễn phí sau đây, được phát triển bằng cách sử dụng API ở trên.

https://products.aspose.app/3d/conversion/obj-to-usdz

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách

 • tải một tệp OBJ;
 • chỉ định các tùy chọn tiết kiệm USD khác nhau theo lập trình.
 • lưu OBJ dưới dạng USDZ và USD bằng Python.

Bên cạnh việc chuyển đổi OBJ sang USDZ bằng Python, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.3D cho API Python bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm