Chuyển đổi STL sang OBJ csharp

Tệp STL được sử dụng để in 3D, thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính và nhiều mục đích khác. Bạn có thể chuyển đổi tệp STL thành tệp OBJ 3D Object. Các tệp OBJ rất hữu ích cho việc truyền tải về phía trước hoặc phía sau của dữ liệu hình học. Vui lòng tham khảo các tiêu đề sau để khám phá sự chuyển đổi:

Bộ chuyển đổi STL sang OBJ - Cài đặt API 3D

API Aspose.3D for .NET hỗ trợ làm việc với các tệp ba chiều khác nhau. Bạn có thể dễ dàng định cấu hình API bằng cách tải xuống tệp DLL từ Bản phát hành mới hoặc sử dụng lệnh cài đặt NuGet sau trong Visual Studio IDE:

PM> Install-Package Aspose.3D

Chuyển đổi STL sang tệp OBJ bằng C#

Bạn có thể chuyển đổi tệp STL sang tệp định dạng OBJ bằng các bước sau:

  1. Khởi tạo một đối tượng của lớp Scene.
  2. Tải tệp STL đầu vào bằng phương thức Mở.
  3. Chỉ định định dạng đầu ra cho tệp Wavefront OBJ.
  4. Chuyển đổi tệp STL thành tệp OBJ đầu ra.

Đoạn mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp STL thành tệp Đối tượng mặt sóng OBJ theo chương trình với C#:

// Khởi tạo một đối tượng của lớp Scene
Scene scene = new Scene();

// Tải tệp STL đầu vào bằng phương thức Mở
scene.Open("test.stl");

// Chỉ định định dạng đầu ra cho tệp Wavefront OBJ
FileFormat outputformat = FileFormat.WavefrontOBJ;

// Chuyển đổi STL sang tệp đối tượng OBJ
scene.Save("test.obj", outputformat);

Nhận Giấy phép Đánh giá Miễn phí

Bạn có thể đánh giá tất cả các tính năng của API bằng cách yêu cầu Giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp STL thành tệp OBJ Wavefront Object. Các bước chi tiết cùng với đoạn mã mẫu đã được giải thích để bạn hiểu. Bạn chỉ cần thực hiện một vài lệnh gọi phương thức đơn giản và API chuyển đổi tệp STL thành tệp định dạng OBJ trong khi vẫn xử lý tất cả các chi tiết nhỏ. Hơn nữa, bạn có thể khám phá Tài liệu APITài liệu tham khảo API để tìm hiểu thêm các tính năng do API cung cấp. Trong trường hợp bạn muốn thảo luận về các yêu cầu của mình hoặc một số thắc mắc, vui lòng liên hệ với Diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm