USDZ sang PDF Java

Tệp USDZ bao gồm dữ liệu liên quan đến đổ bóng, biến dạng khung xương và các khía cạnh khác của cảnh 3D. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể muốn chuyển đổi tệp USDZ sang định dạng PDF vì tệp PDF được hỗ trợ rộng rãi trên một số nền tảng. Đối với các yêu cầu như vậy, bài viết này giải thích cách chuyển đổi USDZ sang tệp PDF trong Java.

Công cụ chuyển đổi tệp USDZ sang PDF - Cài đặt API Java

API Aspose.3D for Java có thể được sử dụng để tạo, chỉnh sửa hoặc thao tác với các tệp và cảnh 3D. Bạn có thể định cấu hình API bằng cách tải xuống tệp JAR của nó từ trang Tải xuống hoặc dán các cấu hình sau vào tệp pom.xml của dự án của bạn để truy cập API từ Kho lưu trữ Aspose:

Kho:

 <repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>
</repositories>

Sự phụ thuộc:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-3d</artifactId>
    <version>22.4</version>
  </dependency>
</dependencies>

Chuyển đổi USDZ sang tệp PDF trong Java

Bạn có thể chuyển đổi tệp USDZ sang tệp PDF bằng các bước sau:

 1. Tải tệp USDZ đầu vào bằng đối tượng lớp Scene.
 2. Tạo một phiên bản của lớp PdfSaveOptions.
 3. Chuyển USDZ sang tệp PDF.

Đoạn mã sau giải thích cách chuyển đổi USDZ sang tệp PDF theo lập trình trong Java:

// Tải tệp USDZ đầu vào
Scene scene = new Scene();
scene.open("sample.usdz");

// Tạo một phiên bản của lớp PdfSaveOptions 
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();

// Chuyển đổi USDZ sang tệp PDF 
scene.save("sample.pdf", options);

Nhận Giấy phép Tạm thời Miễn phí

Bạn có thể đánh giá API mà không có bất kỳ hình mờ hoặc giới hạn đánh giá nào bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Demo trực tuyến

Vui lòng dùng thử ứng dụng web USDZ to PDF Converter được phát triển bằng API ở trên.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã khám phá cách chuyển đổi tệp USDZ sang PDF theo lập trình trong Java. Việc chuyển đổi được thực hiện hiệu quả với kết quả có độ trung thực cao. Hơn nữa, bạn có thể kiểm tra một số tính năng khác do API cung cấp bằng cách truy cập phần tài liệu. Vui lòng thảo luận về bất kỳ yêu cầu hoặc thắc mắc nào của bạn bằng cách viết thư cho chúng tôi tại diễn đàn.

Xem thêm

Chuyển đổi DAE sang tệp OBJ trong Java