USDZ sang FBX C#

Tệp USDZ thường được sử dụng để trao đổi thông tin đồ họa máy tính 3D. Định dạng tệp này cung cấp các tính năng kết xuất và truy xuất dữ liệu hiệu suất cao. Tương tự như vậy, định dạng tệp FBX dựa trên một mô hình có thể được sử dụng bởi một số ứng dụng tạo nội dung. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi USDZ sang định dạng FBX. Đối với các yêu cầu như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp USDZ sang tệp FBX theo chương trình trong C#.

Chuyển đổi tệp USDZ sang FBX - Cài đặt API .NET

API Aspose.3D for .NET có thể được sử dụng để hoạt động với các định dạng tệp ba chiều khác nhau. Bạn có thể dễ dàng truy cập API bằng cách tải xuống phiên bản mới nhất của các tệp DLL của nó từ phần Tải xuống hoặc cài đặt nó từ thư viện NuGet bằng cách sử dụng lệnh sau:

PM> Install-Package Aspose.3D

Chuyển đổi USDZ sang tệp FBX trong C#

Bạn có thể chuyển đổi tệp USDZ thành tệp FBX bằng các bước sau:

  1. Khởi tạo một đối tượng của lớp Scene để tải tệp USDZ đầu vào.
  2. Khởi tạo một phiên bản của lớp FbxSaveOptions.
  3. Xuất tệp định dạng USDZ sang định dạng FBX.

Mẫu mã dưới đây trình bày chi tiết về cách chuyển đổi tệp USDZ thành tệp FBX theo chương trình trong C#:

// Tải tệp USDZ đầu vào
Scene scene = new Scene();
scene.Open("Test.usdz");

// Khởi tạo đối tượng lớp FbxSaveOptions
FbxSaveOptions saveOptions = new FbxSaveOptions(FileFormat.FBX7400ASCII);

// Lưu tệp FBX đầu ra
scene.Save("Sample.fbx", saveOptions);

Nhận Giấy phép Tạm thời Miễn phí

Bạn có thể đánh giá tất cả các tính năng của API mà không có bất kỳ giới hạn đánh giá hoặc hình mờ nào bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã khám phá cách chuyển đổi tệp USDZ sang định dạng FBX theo chương trình trong C#. Bạn có thể mở rộng tính năng chuyển đổi này với xử lý đa luồng để xuất nhiều tệp cùng một lúc. Hơn nữa, nhiều định dạng tệp khác có thể được chuyển đổi hoặc thao tác như đã thảo luận trong phần tài liệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại forum nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Xem thêm

Chuyển đổi tệp OBJ sang USDZ theo chương trình trong C#