GLB sang FBX C#

Các tệp GLB phổ biến vì chúng có thể chứa thông tin liên quan đến thực tế tăng cường, thực tế ảo, trò chơi, v.v. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp GLB sang định dạng tệp FBX. Bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi tệp GLB thành FBX theo chương trình trong C#.

Bộ chuyển đổi GLB sang FBX – Cài đặt API C#

Để chuyển đổi định dạng tệp GLB sang FBX, bạn sẽ sử dụng Aspose.3D for .NET API. API hỗ trợ tạo, chỉnh sửa hoặc thao tác với một số định dạng 3D như GLB, FBX và một số định dạng tệp khác. Bạn có thể dễ dàng định cấu hình API bằng cách tải xuống tệp DLL từ phần Bản phát hành mới hoặc bằng lệnh cài đặt NuGet sau:

PM> Install-Package Aspose.3D 

Chuyển đổi GLB sang FBX theo cách lập trình trong C#

Chuyển đổi GLB sang FBX bao gồm một số thao tác đơn giản để thực hiện chuyển đổi. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tệp GLB sang định dạng FBX bằng các bước sau:

  • Tải tệp GLB đầu vào bằng lớp Scene.
  • Khởi tạo một đối tượng của lớp FBXSaveOptions.
  • Chuyển đổi tệp GLB sang tệp FBX bằng phương pháp Save.

Đoạn mã sau cho biết cách chuyển đổi tệp GLB thành tệp FBX theo chương trình trong .NET:

// Tải tệp GLB đầu vào
Scene scene = new Scene("Input.glb");

// Khởi tạo một đối tượng của lớp FBXSaveOptions
FBXSaveOptions options = new FBXSaveOptions(FileFormat.FBX7500Binary);

// Lưu tệp FBX đầu ra
scene.Save("output.fbx", options);

Nhận giấy phép đánh giá miễn phí

Bạn có thể đánh giá các tính năng của API mà không có bất kỳ giới hạn đánh giá nào bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp GLB sang định dạng FBX theo chương trình bằng C#. Bạn có thể làm việc với các tính năng của API bằng các lệnh gọi phương thức đơn giản từ bên trong các ứng dụng .NET của mình. Ngoài ra, bạn có thể xem các tính năng khác của API bằng cách truy cập tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn.

Xem thêm