GLB sang FBX Java

Tệp GLB phổ biến vì chúng có thể chứa thông tin liên quan đến thực tế tăng cường, thực tế ảo, trò chơi, v.v. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi tệp GLB sang định dạng tệp FBX. Bài viết này trình bày cách xuất tệp GLB sang FBX theo chương trình trong Java.

GLB sang FBX File Converter - Cài đặt Java API

Để chuyển đổi định dạng tệp GLB sang FBX, bạn sẽ sử dụng API Aspose.3D for Java. API hỗ trợ tạo, chỉnh sửa hoặc thao tác một số định dạng 3D như GLB, FBX và một số định dạng tệp khác. Bạn có thể dễ dàng định cấu hình API bằng cách tải xuống tệp JAR từ phần Bản phát hành mới hoặc với các thông số kỹ thuật của Maven sau:

Kho:

 <repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>
</repositories>

Sự phụ thuộc:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-3d</artifactId>
    <version>21.12</version>
  </dependency>
</dependencies>

Chuyển đổi GLB sang tệp FBX theo phương pháp lập trình trong Java

Chuyển đổi GLB sang FBX bao gồm một vài thao tác đơn giản. Bạn có thể chuyển đổi tệp GLB sang định dạng FBX với độ trung thực cao bằng cách sử dụng các bước dưới đây:

 • Tải tệp GLB đầu vào bằng lớp Cảnh.
 • Khởi tạo một đối tượng của lớp FBXSaveOptions.
 • Chuyển đổi tệp GLB sang FBX bằng phương pháp Lưu.

Đoạn mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi GLB thành tệp FBX:

// Tải tệp GLB đầu vào
Scene scene = new Scene("Input.glb");

// Khởi tạo một đối tượng của lớp FBXSaveOptions
FbxSaveOptions options = new FbxSaveOptions(FileFormat.FBX7500_BINARY);

// Lưu tệp FBX đầu ra
scene.save("output.fbx", options);

Nhận Giấy phép Đánh giá Miễn phí

Bạn có thể đánh giá các tính năng của API mà không có bất kỳ giới hạn đánh giá nào bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp GLB sang định dạng FBX theo lập trình bằng Java. Bạn có thể làm việc với các tính năng của API bằng các lệnh gọi phương thức đơn giản từ bên trong các ứng dụng dựa trên Java của bạn. Hơn nữa, bạn có thể xem các tính năng khác của API bằng cách truy cập tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn.

Xem thêm