USDZ sang STL csharp

Các tệp USDZ thường được sử dụng để tạo các cảnh dựa trên thực tế tăng cường. Các tệp USDZ bao gồm dữ liệu về gian lận, kết cấu, hình học, v.v. để khắc họa chính xác cảnh 3D. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp USDZ sang định dạng STL. Theo đó, bài viết này giải thích cách chuyển đổi tệp USDZ thành tệp STL theo chương trình trong C#.

Bộ chuyển đổi tệp USDZ sang STL - Cài đặt API C#

API Aspose.3D for .NET hỗ trợ làm việc với các đối tượng và cảnh 3D. Bạn chỉ cần định cấu hình API bằng cách tải xuống tệp DLL từ phần Tải xuống hoặc bằng lệnh cài đặt NuGet sau trong Visual Studio IDE trong menu Công cụ:

PM> Install-Package Aspose.3D

Chuyển đổi USDZ sang tệp STL trong C#

Bạn cần làm theo các bước bên dưới để chuyển đổi tệp USDZ sang định dạng STL:

  1. Tạo một thể hiện của lớp Scene để tải tệp USDZ đầu vào.
  2. Khởi tạo một đối tượng của lớp STLSaveOptions.
  3. Chuyển đổi định dạng USDZ sang STL bằng phương pháp Lưu.

Đoạn mã dưới đây trình bày cách chuyển đổi tệp USDZ sang định dạng STL theo chương trình trong C#:

// Tải tệp USDZ đầu vào
Scene scene = new Scene();
scene.Open("Test.usdz");

// Tạo một phiên bản của lớp STLSaveOptions 
STLSaveOptions options = new STLSaveOptions();

// Chuyển đổi USDZ sang tệp STL 
scene.Save("output.stl", options);

Nhận Giấy phép Tạm thời Miễn phí

Bạn có thể đánh giá API mà không có bất kỳ giới hạn đánh giá nào bằng cách nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Demo trực tuyến

Vui lòng dùng thử ứng dụng web USDZ to STL Converter được phát triển bằng API ở trên.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã khám phá quy trình đơn giản để chuyển đổi tệp USDZ thành tệp STL với các lệnh gọi API đơn giản. Các tệp USDZ đang trở nên phổ biến nhờ khả năng miêu tả thực tế một đối tượng 3D xung quanh một đối tượng với thực tế tăng cường. Ví dụ: nhiều cửa hàng trực tuyến xem trước sản phẩm của họ ở định dạng USDZ để hiểu rõ hơn về đối tượng mục tiêu của họ. Hơn nữa, vui lòng xem qua phần tài liệu để xem qua nhiều tính năng khác của API. Vui lòng viết thư để liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Xem thêm

Chuyển đổi tệp OBJ sang USDZ theo chương trình trong C#