Tạo mã vạch với biểu trưng bằng C#.

Chúng tôi thường sử dụng mã vạch để biểu thị dữ liệu được mã hóa hoặc thông tin về sản phẩm hoặc công ty ở dạng máy có thể đọc được. Thông thường, chúng tôi sử dụng mã vạch với nhãn văn bản. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể tạo mã vạch có biểu trưng hoặc hình ảnh của công ty theo lập trình trong các ứng dụng .NET. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo mã vạch có logo bằng C#.

Bài báo sẽ bao gồm các chủ đề sau:

Để tạo mã vạch có biểu trưng hoặc hình ảnh, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.BarCode cho .NET. Nó cho phép chúng tôi tạo và nhận ra nhiều loại [loại mã vạch] 1D & 2D 2. Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.BarCode

Tạo mã vạch với biểu trưng trong C#

Chúng tôi có thể tạo mã vạch có biểu trưng hoặc hình ảnh bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tạo một phiên bản của lớp BarcodeGenerator với EncodeType và văn bản để mã hóa dưới dạng đối số.
 2. Theo tùy chọn, đặt giá trị kích thước mã vạch theo pixel.
 3. Tiếp theo, tạo một hình ảnh Mã vạch bằng phương pháp GenerateBarCodeImage() và lưu trữ nó trong một Bitmap.
 4. Sau đó, tải hình ảnh logo dưới dạng Bitmap.
 5. Sau đó, tạo một hình ảnh Bitmap trống mới với chiều cao của logo và hình ảnh mã vạch đã tạo.
 6. Tiếp theo, khởi tạo đối tượng lớp Graphics bằng phương thức FromImage(). Nó lấy một đối tượng bitmap trống làm đối số.
 7. Sau đó, xóa canvas bằng phương thức Clear().
 8. Bây giờ, hãy gọi phương thức DrawImage() để vẽ hình ảnh mã vạch trên canvas.
 9. Sau đó, gọi lại phương thức DrawImage() để vẽ hình logo trên canvas.
 10. Cuối cùng, lưu đầu ra bằng phương thức Image.Save(). Nó lấy đường dẫn tệp đầu ra làm đối số.

Ví dụ mã sau đây trình bày cách tạo mã vạch có hình ảnh biểu trưng bằng C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách tạo mã vạch bằng hình ảnh thay vì văn bản mã.
// Tạo một phiên bản của lớp BarcodeGenerator
// Đặt ký hiệu mã vạch 
// Đặt văn bản mã vạch
BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.EAN13, "1234567890");

// Đặt giá trị kích thước mã QR tính bằng pixel
generator.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 10;

// Tạo hình ảnh mã vạch và lưu trữ nó trong một Bitmap
Bitmap barcode = generator.GenerateBarCodeImage();

// Tải biểu trưng hoặc hình ảnh khác dưới dạng Bitmap
Bitmap picture = (Bitmap)Image.FromFile(@"D:\Files\BarCode\aspose-logo.png");

// Tạo một hình ảnh trống mới với chiều cao và chiều rộng được tính toán mới
Bitmap output = new Bitmap(Math.Max(barcode.Width, picture.Width), barcode.Height + picture.Height);

// Lấy đối tượng Đồ họa
using (Graphics g = Graphics.FromImage(output))
{
  // Xóa canvas 
  g.Clear(Color.White);

  // Vẽ hình ảnh chính (hình ảnh mã vạch) trên canvas
  g.DrawImage(picture, new PointF(30, 0));

  // Vẽ hình ảnh thứ hai (hình ảnh biểu trưng) trên canvas bên trong hình ảnh mã vạch
  g.DrawImage(barcode, new PointF(0, picture.Height));
}

// Lưu hình ảnh đầu ra
output.Save(@"D:\Files\BarCode\output.jpg");
Generate Barcode with Logo in C#

Tạo mã QR có biểu trưng bằng C#

Tương tự, chúng ta cũng có thể tạo mã QR có logo hoặc hình ảnh bằng cách làm theo các bước đã đề cập trước đó. Tuy nhiên, chúng ta cần đặt EncodeType là QR trong bước đầu tiên.

Ví dụ mã sau đây trình bày cách tạo mã QR có hình ảnh biểu trưng bằng C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách tạo mã vạch bằng hình ảnh thay vì văn bản mã.
// Tạo một phiên bản của lớp BarcodeGenerator
// Đặt ký hiệu mã vạch 
// Đặt văn bản mã vạch
BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR, "1234567890");

// Đặt giá trị kích thước mã QR tính bằng pixel
generator.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 10

// Tạo hình ảnh mã vạch và lưu trữ nó trong một Bitmap
Bitmap barcode = generator.GenerateBarCodeImage();

// Tải biểu trưng hoặc hình ảnh khác dưới dạng Bitmap
Bitmap picture = (Bitmap)Image.FromFile(@"D:\Files\BarCode\logo.png");

// Tạo một hình ảnh trống mới với chiều cao và chiều rộng được tính toán mới
Bitmap output = new Bitmap(Math.Max(barcode.Width, picture.Width), barcode.Height + picture.Height);

// Lấy đối tượng Đồ họa
using (Graphics g = Graphics.FromImage(output))
{
  // Xóa canvas 
  g.Clear(Color.White);

  // Vẽ hình ảnh chính (hình ảnh mã vạch) trên canvas
  g.DrawImage(picture, new PointF(30, 0));

  // Vẽ hình ảnh thứ hai (hình ảnh logo) trên canvas bên trong hình ảnh mã vạch
  g.DrawImage(barcode, new PointF(0, picture.Height));
}

// Lưu hình ảnh đầu ra
output.Save(@"D:\Files\BarCode\qr_output.jpg");
Generate QR Code with Logo using C#

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách tạo mã vạch có hình ảnh logo. Chúng tôi cũng đã biết cách tạo mã QR với hình ảnh theo chương trình. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.BarCode cho .NET API bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn.

Xem thêm