Tạo mã ma trận dữ liệu trong C#.

Mã ma trận dữ liệu cung cấp mật độ dữ liệu cao trong một kích thước nhỏ khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các tình huống giới hạn về không gian. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn tạo mã Ma trận dữ liệu để lưu trữ thông tin dưới dạng các ô tương phản được sắp xếp trong một lưới. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này trình bày cách tạo Mã ma trận dữ liệu theo chương trình trong C#.

Cài đặt API C# để tạo mã ma trận dữ liệu

Aspose.BarCode for .NET API hỗ trợ tạo hoặc quét [mã vạch] 1D và 2D khác nhau 2. Bạn có thể định cấu hình nó trong môi trường của mình bằng cách tải xuống các tệp DLL của nó hoặc chạy lệnh NuGet sau để cài đặt nó từ thư viện NuGet.

PM> Install-Package Aspose.BarCode

Tạo mã ma trận dữ liệu trong C#

Bạn cần làm theo các bước bên dưới để tạo Mã ma trận dữ liệu:

  1. Tạo một đối tượng của lớp BarcodeGenerator và đặt EncodeType.
  2. Đặt các pixel và chế độ mã hóa cho mã Ma trận dữ liệu.
  3. Lưu Mã ma trận dữ liệu đầu ra bằng cách xuất nó dưới dạng hình ảnh PNG.

Mẫu mã sau giải thích cách tạo Mã ma trận dữ liệu trong C#:

// Khởi tạo một đối tượng của lớp BarcodeGenerator
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.DataMatrix, "ASPOSE");

// Đặt pixel
gen.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 4;

// Đặt chế độ mã hóa thành Tự động
gen.Parameters.Barcode.DataMatrix.DataMatrixEncodeMode = DataMatrixEncodeMode.Auto;

// Lưu đầu ra Mã ma trận dữ liệu
gen.Save("Datamatrix.png", BarCodeImageFormat.Png);

Tạo mã ma trận dữ liệu ECC200 trong C#

Các bước sau đây trình bày cách tạo Mã ECC200 Ma trận dữ liệu trong C#.

  1. Khởi tạo một đối tượng của lớp BarcodeGenerator và chuyển văn bản đầu vào và EncodeType làm tham số.
  2. Đặt loại pixel và ma trận dữ liệu ECC.
  3. Viết Mã vạch Ma trận dữ liệu ECC200 bằng phương pháp Lưu.

Đoạn mã dưới đây trình bày chi tiết về cách tạo mã vạch Ma trận dữ liệu ECC200 trong C#:

// Khởi tạo một đối tượng của lớp BarcodeGenerator
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.DataMatrix, "Åspóse");

// Đặt pixel
gen.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 4;

// Đặt DataMatrix Ecc thành 200
gen.Parameters.Barcode.DataMatrix.DataMatrixEcc = DataMatrixEccType.Ecc200;

// Lưu đầu ra Mã ma trận dữ liệu
gen.Save("DatamatrixEcc200Basic.png", BarCodeImageFormat.Png);

Nhận giấy phép miễn phí

Quan tâm đến việc đánh giá API mà không có bất kỳ giới hạn đánh giá nào? Nếu có, thì bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã khám phá cách tạo Mã ma trận dữ liệu với các mã hóa khác nhau như ECC200, ECC000, ECC050, v.v. cùng với các biến thể khác của mã ma trận dữ liệu. Bạn có thể xem các tính năng khác bằng cách truy cập không gian tài liệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại forum nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Xem thêm