Tạo mã ma trận dữ liệu trong Java.

Mã ma trận dữ liệu là mã vạch 2D đa hướng được xác định bằng mẫu hình chữ L ở một mặt của mã cùng với đường viền liền ở hai cạnh liền kề. Trong các trường hợp sử dụng cụ thể, bạn có thể cần tạo mã Ma trận dữ liệu với nhiều kiểu mã hóa khác nhau. Bài viết này giải thích cách tạo Mã ma trận dữ liệu theo chương trình trong Java.

Cài đặt Java API để tạo mã ma trận dữ liệu

Bạn có thể dễ dàng định cấu hình API Aspose.BarCode cho Java hỗ trợ, tạo hoặc quét một số loại mã vạch. Bạn có thể tải xuống các tệp JAR tham chiếu và tệp javadoc có cấu hình sau trong tệp pom.xml để truy cập nó từ Kho lưu trữ Aspose.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-barcode</artifactId>
  <version>22.8</version>
</dependency>

Tạo mã ma trận dữ liệu trong Java

Bạn có thể tạo Mã ma trận dữ liệu bằng các bước sau:

 1. Tạo một đối tượng lớp BarcodeGenerator trong khi chỉ định EncodeType.
 2. Đặt chế độ mã hóa cho mã Ma trận dữ liệu.
 3. Tạo mã Ma trận dữ liệu và lưu tệp đầu ra.

Ví dụ mã dưới đây cho thấy cách tạo Mã ma trận dữ liệu trong Java:

// Khởi tạo một đối tượng của lớp BarcodeGenerator
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.DATA_MATRIX, "ASPOSE");

// Đặt pixel
gen.getParameters().getBarcode().getXDimension().setPixels(4);

// Đặt chế độ mã hóa thành Tự động
gen.getParameters().getBarcode().getDataMatrix().setDataMatrixEncodeMode(DataMatrixEncodeMode.AUTO);

// Lưu đầu ra Mã ma trận dữ liệu
gen.save("Datamatrix.png", BarCodeImageFormat.PNG);

Tạo mã ma trận dữ liệu ECC200 trong Java

Các bước sau đây trình bày chi tiết cách tạo mã Ma trận dữ liệu ECC200 trong Java.

 1. Khởi tạo một đối tượng của lớp BarcodeGenerator và đặt EncodeType cho mã đầu ra.
 2. Chỉ định loại mã hóa và pixel cho mã đầu ra.
 3. Gọi phương thức lưu để xuất mã vạch ECC200 đã tạo.

Đoạn mã dưới đây là ví dụ về cách tạo mã Ma trận dữ liệu ECC200 trong Java:

// Khởi tạo một đối tượng của lớp BarcodeGenerator
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.DATA_MATRIX, "Åspóse");

// Đặt pixel
gen.getParameters().getBarcode().getXDimension().setPixels(4);

// Đặt DataMatrix Ecc thành 200
gen.getParameters().getBarcode().getDataMatrix().setDataMatrixEcc(DataMatrixEccType.ECC_200);

// Lưu đầu ra Mã ma trận dữ liệu
gen.save("DatamatrixEcc200Basic.png", BarCodeImageFormat.PNG);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí để kiểm tra các tính năng và khả năng khác nhau của API mà không có bất kỳ giới hạn nào.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã hiểu cách tạo Mã ma trận dữ liệu theo chương trình trong Java. Nó có thể hữu ích để tạo một mã ma trận dữ liệu đáng tin cậy có thể được sửa chữa ngay cả khi mã bị hỏng 30% nội dung của nó. Tính năng này cùng với nhiều điểm mạnh khác khiến nó trở thành lựa chọn ưu tiên được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô và điện tử hàng không. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập phần tài liệu để tìm hiểu cách làm việc với các mã vạch khác nhau. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại diễn đàn.

Xem thêm