tạo mã vạch DotCode trong Python

DotCode là mã vạch hai chiều bao gồm một lưới các dấu chấm được sắp xếp theo một mẫu cụ thể. Mã vạch này được sử dụng rộng rãi trong ngành chăm sóc sức khỏe để dán nhãn các gói thuốc, dụng cụ phẫu thuật và các thiết bị y tế khác. DotCode cũng được sử dụng trong hậu cần và vận chuyển để theo dõi các gói hàng và công-ten-nơ vận chuyển. Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ tìm hiểu giao diện đơn giản và dễ sử dụng để tạo hình ảnh mã vạch DotCode. Nó cũng sẽ chỉ cho bạn cách tạo mã vạch DotCode với Nối thêm có cấu trúc.

API trình tạo mã vạch DotCode của Python - Tải xuống API miễn phí

Để tạo mã vạch DotCode bằng Python, chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách cài đặt Aspose.BarCode for Python qua .NET bằng cách sử dụng pip. Khi chúng tôi đã cài đặt thư viện, chúng tôi có thể nhập nó vào tập lệnh Python của mình và bắt đầu tạo hình ảnh mã vạch DotCode.

pip install aspose-barcode-for-python-via-net 

Tạo mã vạch DotCode trong Python

Các bước sau đây cho biết cách tạo mã vạch DotCode trong Python:

  • Tạo một thể hiện của lớp BarcodeGenerator và đặt mã hóa DotCode.
  • Đặt số lượng hàng và cột.
  • Xuất DotCode đầu ra dưới dạng PNG hoặc bất kỳ định dạng hình ảnh nào khác.

Đoạn mã dưới đây trình bày cách tạo mã vạch DotCode trong Python:

import aspose.barcode as barcode

# Initialize BarcodeGenerator class object
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.DOT_CODE, "Aspose")

# Generate a DotCode barcode with 20 rows and 19 columns
generator.parameters.barcode.dot_code.columns = 19
generator.parameters.barcode.dot_code.rows = 20

# Generate DotCode barcode
generator.save("dotcode-barcode.png")

Tạo DotCode với Nối thêm có cấu trúc bằng Python

DotCode with Structured Append cho phép mã hóa một lượng lớn dữ liệu theo cách nhỏ gọn, hiệu quả, có thể dễ dàng quét và giải mã bằng đầu đọc mã vạch. Dữ liệu được chia thành các phân đoạn nhỏ hơn và được mã hóa thành nhiều mã vạch DotCode, sau đó được kết hợp thành một mã vạch duy nhất bằng cách sử dụng Nối thêm có cấu trúc. Bạn có thể tạo nó bằng các bước dưới đây:

  • Khởi tạo một thể hiện của lớp BarcodeGenerator.
  • Tạo mã vạch DotCode ở chế độ nối thêm có cấu trúc.
  • Lưu mã vạch DotCode đầu ra ở chế độ nối thêm có cấu trúc.

Mẫu mã sau đây giải thích cách tạo DotCode với phần bổ sung có cấu trúc trong Python.

import aspose.barcode as barcode

# Initialize BarcodeGenerator class object
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.DOT_CODE, "Aspose")

# Generate a DotCode barcode in the structured append mode
generator.parameters.barcode.dot_code.dot_code_structured_append_mode_barcode_id = 3
generator.parameters.barcode.dot_code.dot_code_structured_append_mode_barcodes_count = 5

# Save the output DotCode barcode in structured append mode
generator.save("dotcode-barcode-structured.png")

Tạo mã vạch DotCode trực tuyến

Bạn có thể tạo mã vạch DotCode trực tuyến mà không cần bất kỳ thông tin đăng ký hoặc thẻ tín dụng nào bằng cách truy cập liên kết bên dưới:

https://products.aspose.app/barcode/generate/dotcode

Trình tạo mã vạch Python DotCode - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể kiểm tra toàn bộ khả năng của tất cả các tính năng của API bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí. Nó giúp bạn đánh giá API mà không có bất kỳ giới hạn đánh giá nào.

Cách tạo mã vạch Python DotCode - Đọc thêm

Các tài nguyên sau đây rất hữu ích để khám phá các tính năng khác nhau do API cung cấp.

Phần kết luận

Tóm lại, bài viết này giải thích cách làm việc với trình tạo mã vạch DotCode trong Python. Nó cũng bao gồm việc tạo DotCode với Nối thêm có cấu trúc. Tuy nhiên, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào.

Xem thêm