Tạo mã vạch Maxicode trong C#

Mã Maxicode là mã vạch có thể đọc được bằng máy có chứa các chấm được sắp xếp theo hình lục giác. Nó có thể được tạo ra với các biến thể khác nhau trong các chế độ khác nhau trong khi chứa một mắt bò ở giữa. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần tạo Maxicode. Theo đó, bài viết này trình bày cách tạo các loại Maxicodes khác nhau theo lập trình trong C#.

Cài đặt API C# để tạo mã vạch Maxicode - Tải xuống miễn phí

Bạn có thể dễ dàng cài đặt thư viện Aspose.BarCode for .NET trong ứng dụng của mình. Nó cho phép bạn tạo hoặc xử lý mã vạch khác nhau từ bên trong các ứng dụng .NET của bạn. Tải xuống nhanh các tệp DLL tham chiếu từ trang Bản phát hành mới hoặc cài đặt nó từ Thư viện NuGet bằng lệnh sau:

PM> Install-Package Aspose.BarCode

Tạo mã vạch Maxicode trong C#

Bạn cần làm theo các bước dưới đây để tạo mã vạch Maxicode:

  1. Khởi tạo một thể hiện của lớp BarcodeGenerator và chỉ định EncodeType.
  2. Đặt số lượng pixel.
  3. Đặt chế độ mã hóa MaxiCode và văn bản mã hợp lệ.
  4. Tạo mã vạch Maxicode dưới dạng hình ảnh PNG.

Mẫu mã dưới đây cho thấy cách tạo mã vạch Maxicode theo chương trình trong C#:

// Khởi tạo một phiên bản của lớp BarcodeGenerator
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.MaxiCode, "");

// Đặt kích thước tính bằng pixel
gen.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 15;
gen.Parameters.Barcode.CodeTextParameters.TwoDDisplayText = "MaxiCode Mode 2";

string gs = "\u001d";
string rs = "\u001e";
string eot = "\u0004";

// Đặt chế độ mã hóa MaxiCode thành 2 và văn bản mã hợp lệ
gen.Parameters.Barcode.MaxiCode.MaxiCodeEncodeMode = 2;

//(Mã bưu điện 9 chữ số) (gs) (Mã quốc gia) (gs) (Danh mục dịch vụ) (gs) (Tin nhắn phụ) (eot)
gen.CodeText = $"123456789{gs}056{gs}001{gs}ADDITIONAL DATA{eot}";

// Lưu mã Maxi đầu ra
gen.Save("MaxiCodeEncodeMode2Second.png", BarCodeImageFormat.Png);

Tạo mã vạch Maxicode với Tỷ lệ khung hình trong C#

Bạn có thể đặt các giá trị khác nhau cho tỷ lệ khung hình trong khi tạo mã vạch Maxicode. Vui lòng làm theo các bước bên dưới để tạo Maxicode với tỷ lệ khung hình trong C#.

  1. Tạo một phiên bản của lớp BarcodeGenerator và đặt tham số EncodeType.
  2. Đặt kích thước là số pixel.
  3. Đặt tỷ lệ khung hình.
  4. Xuất Mã vạch Maxicode dưới dạng hình ảnh PNG.

Mẫu mã sau đây trình bày cách tạo mã vạch Maxicode với tỷ lệ khung hình trong C#:

// Khởi tạo một phiên bản của lớp BarcodeGenerator
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.MaxiCode, "Åspóse.Barcóde©");

// Đặt kích thước tính bằng pixel
gen.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 15;

// Đặt tỷ lệ co 0,5
gen.Parameters.Barcode.MaxiCode.AspectRatio = 0.5f;

// Lưu mã Maxi đầu ra
gen.Save("MaxiCodeAspectRatio.png", BarCodeImageFormat.Png);

Hình ảnh sau mô tả cách Maxicode xuất hiện khi được tạo bằng đoạn mã ở trên:

Tạo tỷ lệ khung hình Maxicode trong C#

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể đánh giá API mà không có bất kỳ giới hạn đánh giá nào bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách tạo mã vạch Maxicode theo chương trình trong C#. Nó giải thích cách tạo các mã vạch Maxicode khác nhau với nhiều chế độ Mã hóa khác nhau, cũng như cách tạo nó với các tỷ lệ khung hình. Hơn nữa, bạn có thể khám phá phần tài liệu để tìm hiểu nhiều tính năng thao tác mã vạch khác. Trong trường hợp bạn muốn thảo luận về bất kỳ mối quan tâm hoặc sự mơ hồ nào của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua diễn đàn.

Xem thêm