Tạo mã vạch Maxicode trong Java.

Maxicode là một mã vạch 2D được tạo ra với sự kết hợp của các chấm trong hình lục giác. Chúng thường được sử dụng để quản lý chuỗi cung ứng, siêu liên kết đối tượng và nhiều mục đích khác. Trong một số trường hợp sử dụng, bạn có thể cần tạo Maxicode cho các yêu cầu khác nhau. Theo đó, bài viết này giải thích cách tạo mã vạch Maxicode với các kiểu mã hóa khác nhau, cũng như với tỷ lệ khung hình theo lập trình trong Java.

Cấu hình Java để tạo mã vạch Maxicode - Tải xuống API miễn phí

Bạn có thể tạo hoặc đọc nhiều loại mã vạch với Aspose.BarCode cho Java. Tải xuống nhanh các tệp JAR từ trang Bản phát hành mới hoặc sử dụng các cấu hình bên dưới để thiết lập nó từ kho lưu trữ:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-barcode</artifactId>
  <version>22.9</version>
</dependency>

Tạo mã vạch Maxicode trong Java

Các bước sau đây cho biết cách tạo mã vạch Maxicode:

 1. Tạo một đối tượng của lớp BarcodeGenerator và chỉ định giá trị EncodeType.
 2. Đặt kích thước là số pixel.
 3. Đặt chế độ mã hóa MaxiCode và văn bản mã hợp lệ.
 4. Tạo mã vạch Maxicode và xuất hình ảnh đầu ra ở định dạng PNG.

Đoạn mã dưới đây trình bày cách tạo mã vạch Maxicode theo chương trình trong Java:

// Khởi tạo một phiên bản của lớp BarcodeGenerator
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.MAXI_CODE, "");

// Đặt kích thước tính bằng pixel
gen.getParameters().getBarcode().getXDimension().setPixels(15);
gen.getParameters().getBarcode().getCodeTextParameters().setTwoDDisplayText("MaxiCode Mode 2");

String gs = "\u001d";
String rs = "\u001e";
String eot = "\u0004";

// Đặt chế độ mã hóa MaxiCode thành 2 và văn bản mã hợp lệ
gen.getParameters().getBarcode().getMaxiCode().setMaxiCodeEncodeMode(2);

//(Mã bưu điện 9 chữ số) (gs) (Mã quốc gia) (gs) (Danh mục dịch vụ) (gs) (Tin nhắn phụ) (eot)
gen.setCodeText("123456789{gs}056{gs}001{gs}ADDITIONAL DATA{eot}");

// Lưu mã Maxi đầu ra
gen.save("MaxiCodeEncodeMode2Second.png", BarCodeImageFormat.PNG);

Tạo mã vạch Maxicode với Tỷ lệ khung hình trong Java

Bạn cần làm theo các bước bên dưới để tạo mã vạch Maxicode với tỷ lệ khung hình trong Java.

 1. Khởi tạo một thể hiện của lớp BarcodeGenerator và chỉ định EncodeType.
 2. Đặt tỷ lệ co cho Maxicode.
 3. Tạo mã vạch Maxicode dưới dạng hình ảnh PNG.

Mã mẫu sau đây cho thấy cách tạo mã vạch Maxicode với tỷ lệ co theo lập trình trong Java:

// Khởi tạo một phiên bản của lớp BarcodeGenerator
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.MAXI_CODE, "Åspóse.Barcóde©");

// Đặt kích thước tính bằng pixel
gen.getParameters().getBarcode().getXDimension().setPixels(15);

// Đặt tỷ lệ khung hình 0,5
gen.getParameters().getBarcode().getMaxiCode().setAspectRatio(0.5f);

// Lưu mã Maxi đầu ra
gen.save("MaxiCodeAspectRatio.png", BarCodeImageFormat.PNG);

Ảnh chụp màn hình bên dưới cho thấy Maxicode trông như thế nào khi nó được tạo bằng mẫu mã trên:

Tạo tỷ lệ khung hình Maxicode trong C#

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể làm việc với API mà không có bất kỳ giới hạn nào hoặc hình mờ đánh giá bằng cách nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã khám phá cách tạo hoặc tạo mã vạch Maxicode theo lập trình trong Java. Nó xây dựng quy trình tạo Maxicode với các chế độ mã hóa 2, 3 và 4, cũng như với tỷ lệ khung hình. Hơn nữa, bạn có thể đi qua không gian tài liệu để xem nhiều tính năng khác của API. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại forum.

Xem thêm