tạo mã vạch PDF417 bằng Python

PDF417 sử dụng cấu trúc xếp chồng lên nhau, cho phép nó lưu trữ nhiều dữ liệu hơn so với mã vạch tuyến tính truyền thống và thường được sử dụng để mã hóa thông tin trên các tài liệu nhận dạng như bằng lái xe, hộ chiếu và thẻ căn cước. Nó cũng được thiết kế để có độ bền cao, có thể chịu được hư hỏng và có thể đọc được ngay cả khi các phần của mã bị thiếu hoặc không thể đọc được. Bài viết này đề cập đến cách tạo Mã vạch PDF417 bằng Python.

API trình tạo mã vạch Python PDF417 - Tải xuống miễn phí

Aspose.BarCode for Python via .NET là API thao tác mã vạch có thể được sử dụng để tạo hoặc đọc các loại mã vạch khác nhau từ bên trong ứng dụng của bạn. Bạn có thể cài đặt API bằng cách tải xuống gói hoặc định cấu hình nó từ PyPI bằng cách sử dụng lệnh pip sau trong bảng điều khiển:

pip install aspose-barcode-for-python-via-net 

Tạo mã vạch PDF417 bằng Python

Bạn cần làm theo các bước bên dưới để tạo mã vạch PDF417 bằng Python:

  • Khởi tạo một thể hiện của lớp BarcodeGenerator và đặt mã hóa thành PDF417.
  • Tạo mã vạch PDF417 bằng phương pháp lưu.

Đoạn mã dưới đây trình bày cách tạo mã vạch PDF417 bằng Python:

import aspose.barcode as barcode

# Khởi tạo đối tượng lớp BarcodeGenerator
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.PDF417, "Aspose")

# Tạo mã vạch Pdf417
generator.save("pdf417.png")

Cách tạo PDF417 với Hàng và Cột tùy chỉnh bằng Python

Bạn có thể tùy chỉnh mã PDF417 với các thuộc tính khác nhau. Chẳng hạn, đặt số lượng hàng, cột, pixel, v.v. theo yêu cầu của bạn. Vui lòng làm theo các bước bên dưới để tạo mã vạch PDF417 tùy chỉnh bằng Python:

  • Tạo một đối tượng của lớp BarcodeGenerator.
  • Đặt loại mã hóa và văn bản mã vạch.
  • Chỉ định số lượng cột và hàng cho mã vạch PDF417.
  • Tạo mã vạch PDF417 bằng phương pháp lưu.

Đoạn mã sau đây về cách tạo mã vạch PDF417 tùy chỉnh bằng Python.

import aspose.barcode as barcode

# Khởi tạo đối tượng lớp BarcodeGenerator
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.PDF417, "Aspose")

# Đặt tham số cho mã vạch Pdf417 như cột dòng
generator.parameters.barcode.x_dimension.pixels = 2
generator.parameters.barcode.pdf417.columns = 4
generator.parameters.barcode.pdf417.rows = 9

# Tạo mã vạch Pdf417
generator.save("pdf417rowcolumn.png")

Tạo mã vạch PDF417 trực tuyến

Bạn cũng có thể tạo mã vạch PDF417 trực tuyến mà không cần đăng ký bằng cách truy cập liên kết sau:

https://products.aspose.app/barcode/generate

Trình tạo mã vạch Python PDF417 - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí để đánh giá API mà không có bất kỳ hình mờ hoặc giới hạn đánh giá nào.

Cách tạo mã vạch Python PDF417 - Đọc thêm

Bạn có thể xem các tài nguyên học tập sau để hiểu một số tính năng khác của Aspose.BarCode for Python thông qua .NET API.

Phần kết luận

Tóm lại, bài viết này giải thích cách tạo mã vạch PDF417 trong Python đồng thời đề cập đến các biến thể khác nhau của mã vạch PDF417. Nó cũng giúp bạn nếu bạn muốn thực hiện việc tạo ngay lập tức mà không cần bất kỳ cài đặt hoặc cấu hình nào, sau đó chỉ cần tạo mã vạch PDF417 trực tuyến như đã giải thích. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua diễn đàn hỗ trợ miễn phí nếu muốn thảo luận về bất kỳ thắc mắc nào của mình.

Xem thêm