Tạo mã QR trong C#.

Mã QR là một mã vạch hai chiều có thể được sử dụng để lưu trữ một số dữ liệu hữu ích để xác định hoặc theo dõi thông tin. Đôi khi bạn có thể cần tạo mã QR để nhúng thông tin dưới dạng lưới dọc và lưới ngang. Theo đó, bài viết này giải thích cách tạo Mã QR theo chương trình trong C#.

Cài đặt API C# để tạo mã QR

Bạn cần cài đặt API Aspose.BarCode cho .NET. Nó có thể được sử dụng để tạo hoặc quét các loại mã vạch khác nhau. Bạn có thể tải xuống tệp DLL tham chiếu hoặc cài đặt nó bằng lệnh NuGet sau.

PM> Install-Package Aspose.BarCode

Tạo mã QR trong C#

Bạn có thể tạo Mã QR bằng cách làm theo các bước bên dưới:

  1. Khởi tạo một phiên bản của lớp BarcodeGenerator trong khi chỉ định EncodeType và văn bản đầu vào.
  2. Đặt phiên bản và kiểu mã hóa cho Mã QR.
  3. Tạo mã QR và lưu hình ảnh đầu ra ở định dạng PNG.

Đoạn mã dưới đây cho thấy cách tạo Mã QR trong C#:

// Khởi tạo một phiên bản của lớp BarcodeGenerator
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR, "Aspose");
gen.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 4;

// Đặt phiên bản tự động
gen.Parameters.Barcode.QR.QrVersion = QRVersion.Auto;

//Đặt loại mã hóa ForceMicroQR QR
gen.Parameters.Barcode.QR.QrEncodeType = QREncodeType.ForceMicroQR;
gen.Save(dataDir + "QREncodeTypeForceMicroQR.png", BarCodeImageFormat.Png);

Tạo mã QR bằng Mã hóa ForceQR trong C#

Ở đây bạn sẽ học cách tạo một loại mã QR ForceQR trong C#.

  1. Khởi tạo một phiên bản của lớp BarcodeGenerator trong khi chỉ định EncodeType và văn bản đầu vào.
  2. Đặt phiên bản và kiểu mã hóa cho Mã QR.
  3. Tạo Mã QR và viết mã QR đã tạo dưới dạng hình ảnh PNG.

Ví dụ mã sau đây trình bày cách tạo mã QR với mã hóa ForceQR trong C#:

// Khởi tạo một phiên bản của lớp BarcodeGenerator
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR, "Aspose");
gen.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 4;

// Đặt phiên bản tự động
gen.Parameters.Barcode.QR.QrVersion = QRVersion.Auto;

//Đặt loại mã hóa ForceQR QR
gen.Parameters.Barcode.QR.QrEncodeType = QREncodeType.ForceQR;
gen.Save(dataDir + "QREncodeTypeForceQR.png", BarCodeImageFormat.Png);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí để đánh giá API trong toàn bộ năng lực của nó.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách tạo Mã QR với các phiên bản và kiểu mã hóa khác nhau theo lập trình trong C#. Bên cạnh đó, có thể truy cập phần tài liệu để khám phá nhiều tính năng khác được cung cấp bởi Aspose.BarCode cho .NET API. Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại diễn đàn.

Xem thêm