Tạo mã vạch Thụy Sĩ trong C#

Mã vạch của Thụy Sĩ là sự kết hợp duy nhất của 18 chữ số được sử dụng để xác định bưu kiện, việc giao hàng và các thông tin liên quan khác. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần tạo mã vạch Thụy Sĩ để xử lý lô hàng. Theo đó, bài viết này giải thích cách tạo mã vạch bưu điện Thụy Sĩ trong nước hoặc quốc tế theo chương trình trong C#.

Tạo mã vạch Thụy Sĩ - Tải xuống API C# miễn phí

Aspose.BarCode for .NET có thể được sử dụng để tạo các loại mã vạch khác nhau. Chỉ cần định cấu hình API bằng cách tải xuống tệp DLL từ phần Bản phát hành mới hoặc chạy lệnh cài đặt NuGet sau đây.

PM> Install-Package Aspose.BarCode

Tạo mã vạch Thụy Sĩ nội địa trong C#

Bạn có thể tạo mã vạch Thụy Sĩ cho thư trong nước bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

  1. Khởi tạo một thể hiện của lớp BarcodeGenerator và đặt EncodeType.
  2. Đặt kích thước mã vạch bằng pixel.
  3. Xuất mã vạch Thụy Sĩ dưới dạng hình ảnh PNG.

Đoạn mã bên dưới giải thích cách tạo mã vạch Thụy Sĩ nội địa trong C#:

// Tạo mã vạch Thư trong nước của Bưu điện Thụy Sĩ với mã 18 chữ số
var gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.SwissPostParcel, "983412345612345678");
gen.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 2;
gen.Parameters.Barcode.BarHeight.Pixels = 40;
gen.Save("SwissPostDomesticMail.png", BarCodeImageFormat.Png);

Tạo mã vạch thư bưu điện quốc tế của Thụy Sĩ trong C#

Bạn cần làm theo các bước dưới đây để tạo Mã vạch Bưu điện Thụy Sĩ cho thư quốc tế:

  1. Tạo đối tượng lớp BarcodeGenerator và đặt EncodeType.
  2. Đặt kích thước của mã vạch theo số pixel.
  3. Lưu mã vạch Thụy Sĩ đầu ra.

Đoạn mã sau đây cho thấy cách tạo mã vạch bưu điện quốc tế của Thụy Sĩ theo chương trình trong C#:

// Tạo mã vạch Swiss Post International Mail
var gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.SwissPostParcel, "RM999605013CH");
gen.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 2;
gen.Parameters.Barcode.BarHeight.Pixels = 40;
gen.Save("SwissPostInternationalMail.png", BarCodeImageFormat.Png);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể đánh giá toàn bộ khả năng của API bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách tạo mã vạch Thụy Sĩ bằng lập trình trong C#. Hơn nữa, nó bao gồm các chi tiết để tạo mã vạch Thụy Sĩ cho thư trong nước hoặc quốc tế. Hơn nữa, bạn có thể truy cập phần tài liệu để khám phá nhiều tính năng khác của API. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại forum.

Xem thêm