Tạo mã vạch Thụy Sĩ bằng Java.

Mã vạch của Thụy Sĩ cho phép xử lý bưu kiện tự động vì chúng có thể chứa thông tin về bưu kiện, dịch vụ cung cấp và chi tiết giao hàng. Bạn có thể muốn tạo mã vạch Thụy Sĩ cho thư trong nước hoặc quốc tế trong các dự án hoặc ứng dụng của mình. Theo đó, bài viết này giải thích cách tạo mã vạch bưu điện Thụy Sĩ cho vận chuyển trong nước hoặc quốc tế theo chương trình bằng Java.

Trình tạo mã vạch Thụy Sĩ - Cấu hình API Java

Aspose.BarCode for Java có thể được sử dụng để tạo hoặc đọc thông tin từ các loại mã vạch khác nhau. Bạn có thể định cấu hình nó bằng cách truy cập tệp JAR từ trang tải xuống hoặc định cấu hình nó từ Kho lưu trữ Aspose bằng cách dán các cấu hình sau vào tệp pom.xml của ứng dụng của bạn.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-barcode</artifactId>
  <version>22.11</version>
</dependency>

Tạo mã vạch Thụy Sĩ trong nước bằng Java

Các bước bên dưới giải thích cách tạo Mã vạch Thụy Sĩ cho thư trong nước theo chương trình bằng Java:

 1. Tạo một đối tượng của lớp BarcodeGenerator.
 2. Chỉ định kích thước của mã vạch là số pixel.
 3. Lưu mã vạch Thụy Sĩ đầu ra dưới dạng JPEG, PNG hoặc bất kỳ định dạng hình ảnh nào khác.

Đoạn mã dưới đây cho thấy cách tạo mã vạch Thụy Sĩ cho thư trong nước theo chương trình bằng Java:

// Tạo mã vạch Thư trong nước của Bưu điện Thụy Sĩ với mã 18 chữ số
var gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.SWISS_POST_PARCEL, "983412345612345678");
gen.getParameters().getBarcode().getXDimension().setPixels(2);
gen.getParameters().getBarcode().getBarHeight().setPixels(40);
gen.save("SwissPostDomesticMail.png", BarCodeImageFormat.PNG);

Tạo mã vạch bưu điện Thụy Sĩ quốc tế bằng Java

Bạn có thể tạo mã vạch bưu điện quốc tế của Thụy Sĩ theo chương trình bằng Java theo các bước sau.

 1. Khởi tạo một đối tượng của lớp BarcodeGenerator và chỉ định EncodeType.
 2. Đặt kích thước mã vạch là số pixel.
 3. Lưu mã Thụy Sĩ đầu ra dưới dạng hình ảnh JPG hoặc PNG.

Đoạn mã sau minh họa cách tạo mã vạch bưu điện quốc tế của Thụy Sĩ bằng Java:

// Tạo mã vạch Swiss Post International Mail
var gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.SWISS_POST_PARCEL, "RM999605013CH");
gen.getParameters().getBarcode().getXDimension().setPixels(2);
gen.getParameters().getBarcode().getBarHeight().setPixels(40);
gen.save("SwissPostInternationalMail.png", BarCodeImageFormat.PNG);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí để đánh giá API mà không có bất kỳ hình mờ hoặc giới hạn đánh giá nào.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách tạo mã vạch bưu điện Thụy Sĩ bằng lập trình trong Java. Bạn có thể dễ dàng tạo mã vạch cho thư trong nước hoặc quốc tế bằng một vài lệnh gọi API. Ngoài ra, không gian tài liệu giải thích cách làm việc với nhiều loại mã vạch khác. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại forum.

Xem thêm