Tạo mã vạch Bưu điện Thụy Sĩ bằng Python

Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ đề cập đến mọi thứ bạn cần biết về cách tạo Mã vạch Swiss Post bằng Python. Cho dù bạn đang gửi thư trong nước hay các gói hàng quốc tế, việc tạo Mã vạch Bưu kiện Thụy Sĩ có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và đảm bảo rằng thư của bạn sẽ đến đích dự kiến.

Trình tạo mã vạch Python Swiss Post - Tải xuống API miễn phí

Bạn cần cài đặt Aspose.BarCode for Python qua .NET bằng cách sử dụng pip, sau đó bạn có thể tạo hình ảnh mã vạch của Swiss Post.

pip install aspose-barcode-for-python-via-net 

Tạo mã vạch bưu điện Thụy Sĩ cho thư trong nước bằng Python

Bạn cần làm theo các bước bên dưới để tạo mã vạch Swiss Post cho thư trong nước bằng Python:

  • Khởi tạo một đối tượng của lớp BarcodeGenerator và chỉ định mã hóa Swiss Post Parcel.
  • Đặt các tham số cần thiết.
  • Tạo mã vạch Swiss Post và hiển thị đầu ra ở định dạng hình ảnh.

Đoạn mã sau đây cho biết cách tạo mã vạch Bưu kiện Thụy Sĩ cho thư trong nước bằng Python:

import aspose.barcode as barcode

# Initialize BarcodeGenerator class object
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.SWISS_POST_PARCEL, "983412345612345678")

# Set the parameters
generator.parameters.barcode.x_dimension.pixels = 2

# Generate Swiss Post barcode
generator.save("Swiss-Post-Domestic-Mail.png")

Hình ảnh bên dưới hiển thị đầu ra mẫu được tạo bằng đoạn mã này:

Tạo mã vạch bưu kiện Thụy Sĩ trực tuyến

Tạo mã vạch bưu điện Thụy Sĩ cho thư quốc tế bằng Python

Bạn có thể tạo mã vạch bưu chính Thụy Sĩ cho thư quốc tế bằng cách làm theo các bước dưới đây:

  • Khởi tạo một đối tượng của lớp BarcodeGenerator.
  • Vượt qua chuỗi mã vạch và chỉ định loại mã hóa.
  • Lưu mã vạch đầu ra của Swiss Post dưới dạng hình ảnh.

Đoạn mã bên dưới trình bày chi tiết về cách tạo Mã vạch bưu chính Thụy Sĩ cho thư quốc tế bằng Python.

import aspose.barcode as barcode

# Initialize BarcodeGenerator class object
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.SWISS_POST_PARCEL, "RM999605013CH")

# Set the parameters
generator.parameters.barcode.x_dimension.pixels = 2

# Generate Swiss Post barcode
generator.save("SwissPost-International-Mail.png")

Tạo mã vạch bưu kiện Thụy Sĩ trực tuyến

Bạn có thể nhanh chóng tạo mã vạch Swiss Post Parcel trực tuyến bằng cách truy cập liên kết sau:

https://products.aspose.app/barcode/generate/swisspostparcel

Trình tạo mã vạch Python Swiss Post - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí để đánh giá toàn bộ khả năng của API.

Cách tạo mã vạch bưu điện Thụy Sĩ bằng Python - Tài nguyên học tập

Các tài nguyên sau đây cung cấp thêm thông tin chuyên sâu về các tính năng khác nhau do API cung cấp.

Phần kết luận

Tóm lại, bài viết này giải thích cách tạo mã vạch Swiss Post Parcel bằng Python. Nó thảo luận về việc tạo mã vạch thư trong nước cũng như mã vạch thư quốc tế theo yêu cầu của bạn. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm