Tạo mã vá bằng Python

Mã vá là một mẫu gồm các thanh dọc và khoảng trắng cụ thể được sử dụng trong hình ảnh tài liệu. Các mã này được sử dụng để hướng dẫn máy quét thực hiện một hành động nhất định, chẳng hạn như tách tài liệu, bắt đầu một lô mới hoặc bỏ qua một trang trống. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo mã vá chất lượng cao trong Python.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. Mã vá hoặc Mã vạch vá là gì
 2. API Python để tạo mã bản vá - Tải xuống miễn phí
 3. Tạo mã vá bằng Python
 4. Tạo mã bản vá cho khổ giấy A4
 5. Mã vá cho trang thư Hoa Kỳ
 6. Tạo mã vá bằng mã QR
 7. Các loại mã vá
 8. Nhận giấy phép miễn phí
 9. Tạo mã bản vá trực tuyến
 10. Tài nguyên Học tập

Patch Code hay Patch Barcode là gì

Mã vá hoặc mã vạch vá là một chuỗi gồm 6 thanh và khoảng trắng, trong đó thanh đầu tiên và thanh cuối cùng luôn có màu đen và bốn thanh ở giữa có thể có màu đen hoặc trắng, tương ứng với các chữ số 1-0 trong hệ nhị phân. Ví dụ: mã Patch T, thường được sử dụng để phân tách tài liệu, tương ứng với mẫu đen-trắng-đen-trắng-đen-đen.

Mã vá thường được sử dụng trong các hoạt động quét khối lượng lớn, trong đó điều quan trọng là phải tự động hóa càng nhiều quy trình càng tốt, bao gồm các hoạt động phân tách tài liệu, kiểm soát hàng loạt và kiểm soát chất lượng. Điều này cho phép người vận hành quét một chồng tài liệu lớn trong một lượt, trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát đối với cách các tài liệu đó được xử lý và lưu trữ.

API Python để tạo mã vá - Tải xuống miễn phí

Chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.BarCode for Python để tạo mã vá lỗi. Nó là một API linh hoạt và mạnh mẽ để tạo và thao tác mã vạch. Nó cho phép các nhà phát triển tạo và đọc các loại mã vạch 1D và 2D khác nhau. Hơn 60 ký hiệu mã vạch được hỗ trợ, bao gồm Mã 39, Mã 128 và Mã QR. Nó cũng hỗ trợ EAN, UPC, PDF147, Ma trận dữ liệu và mã vạch phức tạp.

Vui lòng tải gói xuống hoặc cài đặt API từ PyPI bằng cách sử dụng lệnh pip sau trong bảng điều khiển:

pip install aspose-barcode-for-python-via-net 

Tạo mã vá bằng Python

Chúng ta có thể tạo mã vá bằng Python bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Tạo một phiên bản của lớp BarcodeGenerator và đặt EncodeTypes bắt buộc là PATCHCODE.
 2. Tiếp theo, chỉ định văn bản mã đầu vào.
 3. Tùy chọn, chỉ định các tùy chọn tùy chỉnh Mã vạch.
 4. Cuối cùng, gọi phương thức save() để lưu hình ảnh Mã vạch đã tạo tại đường dẫn tệp đã cho.

Mẫu mã sau đây cho biết cách tạo mã vạch vá trong Python.

# Ví dụ mã này minh họa cách tạo Mã vá.
import aspose.barcode as barcode

# Khởi tạo BarcodeGenerator
# Chỉ định loại Mã hóa
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.PATCH_CODE, "Patch I");
generator.save("C:\\Files\\Patch-code.png", barcode.generation.BarCodeImageFormat.PNG);
Tạo mã Patch trong Python.

Tạo mã vá bằng Python.

Tạo PatchCode cho khổ giấy A4

Chúng tôi có thể tạo mã vá cho khổ giấy A4 với hướng dọc hoặc ngang. Mã vạch bản vá xuất hiện trên đường viền trang. Vui lòng làm theo các bước đã đề cập trước đó để tạo mã vá cho khổ giấy A4. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần xác định patchformat là A4.

Mẫu mã sau đây cho biết cách tạo mã vá cho khổ giấy A4 bằng Python.

# Ví dụ mã này minh họa cách tạo Mã vá ở khổ A4.
import aspose.barcode as barcode

# Khởi tạo BarcodeGenerator
# Chỉ định loại Mã hóa
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.PATCH_CODE)

# tạo mã vạch PatchCode ở khổ A4
generator.parameters.barcode.patch_code.patch_format = barcode.generation.PatchFormat.A4;
generator.save("C:\\Files\\PatchCode-A4.jpg");
Tạo PatchCode cho khổ giấy A4

Tạo PatchCode cho Khổ giấy A4.

Định dạng bản vá A4 hoạt động cho các trang A4 theo hướng dọc. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tạo mã vạch vá lỗi cho các trang A4 ở định dạng ngang, hãy chỉ định định dạng vá lỗi là A4LANDSCAPE.

Mẫu mã sau đây cho biết cách tạo mã vá cho A4 Landscape bằng Python.

# Ví dụ mã này minh họa cách tạo Mã bản vá ở kích thước Khổ A4.
import aspose.barcode as barcode

# Khởi tạo BarcodeGenerator
# Chỉ định loại Mã hóa
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.PATCH_CODE)

# tạo mã vạch PatchCode ở kích thước A4 theo hướng ngang
generator.parameters.barcode.patch_code.patch_format = barcode.generation.PatchFormat.A4_LANDSCAPE;
generator.save("C:\\Files\\PatchCode-A4-LANDSCAPE.jpg");
Tạo PatchCode cho khổ giấy A4

Tạo PatchCode cho khổ A4.

Mã vá cho Trang Thư Hoa Kỳ

Tương tự, chúng tôi cũng có thể tạo mã vá cho các trang thư của Hoa Kỳ theo hướng dọc hoặc ngang. Với mục đích này, chúng tôi cần chỉ định USLETTER làm định dạng bản vá cho hướng dọc và USLETTERLANDSCAPE cho hướng ngang.

Mẫu mã sau đây cho biết cách tạo mã vá cho kích thước trang chữ cái Hoa Kỳ bằng Python.

# Ví dụ mã này minh họa cách tạo Mã bản vá ở kích thước Chữ cái Hoa Kỳ.
import aspose.barcode as barcode

# Khởi tạo BarcodeGenerator
# Chỉ định loại Mã hóa
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.PATCH_CODE)

# Chân Dung Thư Hoa Kỳ
generator.parameters.barcode.patch_code.patch_format = barcode.generation.PatchFormat.US_LETTER;
generator.save("C:\\Files\\PatchCode-US-Letter.jpg");

# Phong Cảnh Thư Mỹ
generator.parameters.barcode.patch_code.patch_format = barcode.generation.PatchFormat.US_LETTER_LANDSCAPE;
generator.save("C:\\Files\\PatchCode-US-Letter-Landscape.jpg");

Tạo mã vá bằng mã QR

Bằng cách làm theo các bước đã đề cập trước đó, chúng tôi có thể thêm mã QR vào mã vá lỗi. Tuy nhiên, chúng ta cần chỉ định các thuộc tính vị trí và văn bản mã vạch phụ.

Mẫu mã sau đây cho biết cách tạo PatchCode bằng Mã QR trong Python.

# Ví dụ mã này minh họa cách tạo Mã vá 128 bằng mã QR.
import aspose.barcode as barcode

# Khởi tạo BarcodeGenerator
# Chỉ định loại Mã hóa
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.PATCH_CODE)

# tạo mã vạch PatchCode với QR miễn phí
generator.parameters.barcode.patch_code.patch_format = barcode.generation.PatchFormat.A4;
generator.parameters.barcode.patch_code.extra_barcode_text = "Aspose page extra info";
generator.parameters.barcode.code_text_parameters.location = barcode.generation.CodeLocation.NONE;
generator.save("C:\\Files\\PatchCodeWithQR.png", barcode.generation.BarCodeImageFormat.PNG);
Tạo mã vá bằng mã QR

Tạo PatchCode bằng QR Code.

Các loại mã vá

Thư viện Aspose.BarCode for Python hỗ trợ sáu mẫu PatchCode khác nhau. Các mẫu này là Bản vá I, Bản vá II, Bản vá III, Bản vá IV, Bản vá T và Bản vá VI.

Mẫu mã sau đây cho biết cách tạo các mẫu mã vá khác nhau trong Python.

# Ví dụ mã này minh họa cách tạo các mẫu mã vá khác nhau.
import aspose.barcode as barcode

# Khởi tạo BarcodeGenerator
# Chỉ định loại Mã hóa
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.PATCH_CODE)

# vá tôi
generator.code_text = "vá tôi";
generator.save("C:\\Files\\PatchCodeI.jpg");

# vá tôiI
generator.code_text = "vá tôiI";
generator.save("C:\\Files\\PatchCodeII.jpg");

# vá tôiII
generator.code_text = "vá tôiII";
generator.save("C:\\Files\\PatchCodeIII.jpg");

# vá tôiV
generator.code_text = "vá tôiV";
generator.save("C:\\Files\\PatchCodeIV.jpg");

# Bản vá T
generator.code_text = "Bản vá T";
generator.save("C:\\Files\\PatchCodeT.jpg");

# Bản vá VI
generator.code_text = "Bản vá VI";
generator.save("C:\\Files\\PatchCodeVI.jpg");
Các loại mã vá

Các loại mã vá.

Thư viện mã vạch Python - Nhận giấy phép miễn phí

Aspose cung cấp phiên bản đánh giá miễn phí để kiểm tra các tính năng và khả năng của thư viện. Vui lòng lấy giấy phép tạm thời miễn phí để tự mình kiểm tra thư viện mà không bị giới hạn đánh giá.

Tạo mã vá trực tuyến

Bạn có thể tạo mã Bản vá trực tuyến miễn phí bằng cách sử dụng trình tạo Mã bản vá trực tuyến, được phát triển bằng API này. Vui lòng truy cập trình tạo PatchCode trực tuyến miễn phí trong trình duyệt của bạn bằng liên kết sau:

https://products.aspose.app/barcode/generate/patchcode

Vá mã vạch trong Python - Tài nguyên học tập

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách tạo mã vá và khám phá các tính năng khác của Aspose.BarCode for Python bằng cách sử dụng các tài nguyên được cung cấp bên dưới:

Phần kết luận

Trong bài đăng trên blog này, chúng ta đã học cách tạo mã vá trong Python bằng Aspose.BarCode for Python. Hướng dẫn từng bước và mẫu mã trình bày cách tạo các mẫu mã vá khác nhau theo chương trình. Aspose.BarCode for Python là một công cụ cực kỳ hữu ích cho các nhà phát triển. Bạn có thể dễ dàng cài đặt thư viện và tạo mã vạch trong ứng dụng Python của mình. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm