Tạo và đọc mã QR Royal Mail bằng C#

Mã vạch Royal Mail Mailmark 2D là mã vạch phức tạp có thể đọc được bằng máy được sử dụng trong các chữ cái. Nó cung cấp thông tin về theo dõi thư và trạng thái gửi. Nó cũng có thể bao gồm thông tin bổ sung, chẳng hạn như lịch giao hàng và số liệu thống kê báo cáo. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo và đọc mã vạch Royal Mail Mailmark 2D bằng C#.

Các chủ đề sau đây sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. API C# để tạo và đọc mã QR Royal Mail
 2. Mã vạch Hoàng gia là gì?
 3. Các loại mã QR Royal Mail
 4. Tạo mã QR Royal Mail
 5. Đọc mã QR Royal Mail
 6. Tài nguyên học tập miễn phí

API C# để tạo và đọc mã QR Royal Mail

Để tạo và đọc mã QR Royal Mail, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.BarCode for .NET API. Bằng cách sử dụng API, chúng tôi có thể tạo và nhận dạng nhiều loại loại mã vạch 1D và 2D.

Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.BarCode

Mã vạch Hoàng gia là gì?

Mã vạch Royal Mail là mã vạch Dấu dữ liệu thư phức tạp (CMDM). Nó được Hệ thống Bưu chính Vương quốc Anh phát triển để tự động hóa việc phân loại và theo dõi thư. Nó có định dạng được chỉ định là mã ECC200 loại Ma trận dữ liệu, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế. Nó còn được gọi là Mã khách hàng 4 bang của Royal Mail (RM4SCC).

Các loại mã QR của Royal Mail

Có ba loại mã vạch đánh dấu dữ liệu thư phức tạp 2D:

 • Loại 7:
  • Bức thư
  • Kích thước mã vạch: mô-đun 24 × 24
  • Kích thước vật lý: 12 × 12 mm
  • Tổng số ký tự: 51 ký tự
  • Sử dụng của khách hàng: 6 chỗ trống
Mailmark2DType7
 • Loại 9:
  • Chữ lớn, bao gồm cả chữ bọc poly
  • Kích thước mã vạch: 32 × 32 mô-đun
  • Kích thước vật lý: 16 × 16 mm
  • Tổng số ký tự: 90 ký tự
  • Sử dụng của khách hàng: >25 nhưng tối đa 45 chỗ trống
Mailmark2DType9
 • Loại 29:
  • Chữ lớn, bao gồm cả chữ bọc nhiều lớp
  • Kích thước mã vạch: mô-đun 16 × 48
  • Kích thước vật lý: 8 × 24 mm
  • Tổng số ký tự: 70 ký tự
  • Tổng số ký tự: Chúng tôi cần 6–25 ký tự khách hàng.
Mailmark2DType29

Tạo tem mã vạch Royal Mail trong C#

Chúng ta có thể tạo tem mã vạch Royal Mail bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tạo một phiên bản của lớp Mailmark2DCodetext.
 2. Tiếp theo, đặt các thuộc tính khác nhau như UPUCountryID, VersionID, Class, ItemID, v.v.
 3. Sau đó, chỉ định Mailmark2DType là Type7, Type9 hoặc Type29.
 4. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp ComplexBarcodeGenerator với đối tượng Mailmark2DCodetext làm đối số.
 5. Sau đó, đặt kích thước mã vạch.
 6. Cuối cùng, gọi phương thức Save để lưu hình ảnh mã vạch vào đĩa cục bộ.

Ví dụ mã sau đây trình bày cách tạo mã vạch Mailmark 2D loại 7 bằng C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách tạo Mã vạch 2D Mailmark
// Khởi tạo mã Mailmark 2D
Mailmark2DCodetext mailmark2D = new Mailmark2DCodetext();
mailmark2D.UPUCountryID = "JGB ";
mailmark2D.InformationTypeID = "0";
mailmark2D.VersionID = "1";
mailmark2D.Class = "1";
mailmark2D.SupplyChainID = 123;
mailmark2D.ItemID = 1234;
mailmark2D.DestinationPostCodeAndDPS = "QWE1";
mailmark2D.RTSFlag = "0";
mailmark2D.ReturnToSenderPostCode = "QWE2";

// Mã hóa Mailmark 2D Loại 7 Mã
mailmark2D.DataMatrixType = Mailmark2DType.Type_7;
mailmark2D.CustomerContent = "CUSTOM";

// Khởi tạo trình tạo mã vạch
var generator = new ComplexBarcodeGenerator(mailmark2D);
generator.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 4;

// Cứu
generator.Cứu(@"D:\Files\BarCode\Mailmark2DType7.png");

Đọc mã QR Royal Mail bằng C#

Chúng ta có thể đọc mã QR Royal Mail bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tạo một thể hiện của lớp BarCodeReader.
 2. Tiếp theo, cung cấp đường dẫn hình ảnh mã vạch đầu vào và DecodeType.
 3. Sau đó, lấy BarCodeResult bằng cách gọi phương thức ReadBarCodes().
 4. Sau đó, giải mã mã vạch bằng phương pháp TryDecodeMailmark2D().
 5. Cuối cùng, đọc các thuộc tính đã được giải mã của đối tượng Mailmark2DCodetext.

Ví dụ mã sau đây minh họa cách đọc mã QR Mailmark bằng C#.

// Ví dụ về mã này trình bày cách đọc Mã vạch 2D Mailmark
// Nhận dạng mã Mailmark 2D
BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"D:\Files\BarCode\Mailmark2DType7.png", DecodeType.DataMatrix);
foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
{
  // Giải mã dấu thư 2D 
  Mailmark2DCodetext mailmarkResult = ComplexCodetextReader.TryDecodeMailmark2D(result.CodeText);
  
  // Đọc thuộc tính
  Console.WriteLine($"UPUCountryID:{mailmarkResult.UPUCountryID}");
  Console.WriteLine($"InformationTypeID:{mailmarkResult.InformationTypeID}");
  Console.WriteLine($"VersionID:{mailmarkResult.VersionID}");
  Console.WriteLine($"Class:{mailmarkResult.Class}");
  Console.WriteLine($"SupplyChainID:{mailmarkResult.SupplyChainID}");
  Console.WriteLine($"ItemID:{mailmarkResult.ItemID}");
  Console.WriteLine($"DestinationPostCodeAndDPS:{mailmarkResult.DestinationPostCodeAndDPS}");
  Console.WriteLine($"RTSFlag:{mailmarkResult.RTSFlag}");
  Console.WriteLine($"ReturnToSenderPostCode:{mailmarkResult.ReturnToSenderPostCode}");
  Console.WriteLine($"CustomerContent:{mailmarkResult.CustomerContent}");
}
UPUCountryID:JGB
InformationTypeID:0
VersionID:1
Class:1
SupplyChainID:123
ItemID:1234
DestinationPostCodeAndDPS:QWE1
RTSFlag:0
ReturnToSenderPostCode:QWE2
CustomerContent:CUSTOM DATA

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không bị giới hạn đánh giá.

Thư viện mã vạch 2D Mailmark - Tài nguyên học tập

Bên cạnh việc tạo và đọc mã QR Royal Mail, bạn có thể tìm hiểu thêm về nhiều tính năng khác của Aspose.BarCode bằng cách sử dụng các tài nguyên được cung cấp bên dưới:

Phần kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách tạo mã QR Royal Mail và lưu hình ảnh mã vạch trên đĩa. Chúng tôi cũng đã xem cách đọc mã vạch Mailmark 2D được tạo theo chương trình. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.BarCode for .NET API bằng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm