Quét mã QR trong C#.

Mã QR khá phổ biến để trao đổi thông tin có thể được quét bởi rất nhiều thiết bị. Bạn có thể cần tạo một ứng dụng để quét mã QR. Theo đó, bài viết này giải thích cách quét mã QR theo chương trình trong C#.

Cài đặt API C# để quét mã QR

Bạn có thể làm việc với API Aspose.BarCode for .NET để làm việc với Mã QR cũng như nhiều loại [mã vạch] khác 2. Chỉ cần định cấu hình API bằng cách tải xuống tệp DLL tham chiếu từ phần tải xuống hoặc chạy lệnh NuGet sau trong Visual Studio IDE.

PM> Install-Package Aspose.BarCode

Quét mã QR trong C#

Bạn có thể dễ dàng quét Mã QR bằng các bước sau:

 1. Khởi tạo một đối tượng của lớp BarCodeReader cùng với tham số DecodeType.
 2. Tạo một thể hiện của lớp BarCodeResult.
 3. Quét mã QR và nhận văn bản kết quả.

Đoạn mã sau đây trình bày chi tiết cách quét Mã QR trong C#:

using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader("QR.png", DecodeType.QR))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
    Console.WriteLine($"{result.CodeTypeName}:{result.CodeText}");
}

Quét mã QR từ luồng trong C#

Các bước bên dưới giải thích cách đọc mã QR từ Luồng trong C#:

 1. Khai báo một phiên bản của lớp BarcodeReader và đặt thuộc tính DecodeType.
 2. Khởi tạo đối tượng kiểu BarCodeResult.
 3. Quét mã QR và truy xuất văn bản đầu ra.

Mẫu mã dưới đây cho thấy cách quét mã QR từ một luồng trong C#:

using (Stream stream = new FileStream("QR.png", FileMode.Open, FileAccess.Read))
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(stream, DecodeType.QR))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
    Console.WriteLine($"{result.CodeTypeName}:{result.CodeText}");
}

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để kiểm tra tất cả các tính năng của API mà không có bất kỳ giới hạn đánh giá nào.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã hiểu cách quét Mã QR từ một tệp hoặc một luồng với một vài lệnh gọi API. Hơn nữa, bạn có thể xem qua không gian tài liệu để kiểm tra các tính năng khác có trong API. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua diễn đàn.

Xem thêm