Quét mã QR trong Java.

Mã QR là một loại mã vạch có thể được đọc bằng máy. Nó là một nhãn quang học được sử dụng để nhận ra các đối tượng hoặc phổ biến một số thông tin. Trong một số trường hợp sử dụng, bạn có thể cần quét mã QR. Phù hợp với các tình huống như vậy, bài viết này giải thích cách quét mã QR theo chương trình trong Java.

Cấu hình API Java để quét mã QR

Bạn có thể dễ dàng sử dụng API Aspose.BarCode cho Java để xử lý các loại mã vạch khác nhau bao gồm cả Mã QR. Nhanh chóng cài đặt API bằng cách tải xuống các tệp JAR của nó trong phần Bản phát hành mới hoặc sử dụng các cấu hình Maven sau trong tệp pom.xml của ứng dụng của bạn.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-barcode</artifactId>
  <version>22.8</version>
</dependency>

Quét mã QR trong Java

Bạn cần thực hiện theo các bước bên dưới để quét Mã QR:

 1. Tạo một phiên bản của lớp BarCodeReader và chỉ định giá trị DecodeType.
 2. Khởi tạo một đối tượng của lớp BarCodeResult.
 3. Quét mã QR và nhận văn bản đầu ra.

Đoạn mã dưới đây giải thích cách quét Mã QR trong Java:

// Tạo một phiên bản của lớp BarCodeReader
BarCodeReader reader = new BarCodeReader("input.png", DecodeType.QR);

for (BarCodeResult result : reader.readBarCodes()) {
    System.out.println("BarCode CodeText: " + result.getCodeText());
    System.out.println("BarCode CodeType: " + result.getCodeTypeName());
}

Quét mã QR từ Luồng trong Java

Sau đây là các bước để đọc mã QR từ Luồng trong Java:

 1. Tải tệp đầu vào từ Luồng và khởi tạo một đối tượng của lớp BarcodeReader.
 2. Đặt thuộc tính DecodeType thành QR và tạo một phiên bản của lớp BarCodeResult.
 3. Quét mã QR và in kết quả quét.

Đoạn mã sau đây trình bày chi tiết cách quét mã QR từ luồng theo chương trình trong Java:

// Tải mã QR đầu vào bằng Luồng
InputStream stream = new FileInputStream("input.png");

// Khởi tạo một đối tượng của lớp BarCodeReader
BarCodeReader reader = new BarCodeReader(stream, DecodeType.QR);

for (BarCodeResult result : reader.readBarCodes()) {
    System.out.println("BarCode CodeText: " + result.getCodeText());
    System.out.println("BarCode CodeType: " + result.getCodeTypeName());
}

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí để đánh giá API mà không có bất kỳ hạn chế nào.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã hướng dẫn cách quét mã QR theo chương trình trong Java. Hơn nữa, vui lòng truy cập phần tài liệu nếu bạn muốn khám phá nhiều khả năng và tính năng khác của API. Trong trường hợp bạn cần thảo luận về bất kỳ mối quan tâm nào của mình, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại diễn đàn.

Xem thêm