Tiếng Việt

Sử dụng XPath để chọn nút bằng C#

XPath có thể được sử dụng để tìm các nút cụ thể phù hợp với một số tiêu chí được xác định trong biểu thức XPath. Bạn có thể sử dụng truy vấn XPath để điều hướng qua tài liệu XML hoặc HTML. Theo đó, bài viết này giải thích cách sử dụng XPath để chọn các nút cụ thể theo yêu cầu của bạn.
tháng 1 11, 2023 · 5 phút · Farhan Raza

Chuyển URL sang PDF trong C#

Là nhà phát triển C#, bạn có thể dễ dàng xuất bất kỳ loại trang web HTML nào từ một URL trực tiếp sang tài liệu PDF theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi trang web từ URL trực tiếp sang tài liệu PDF trong C#.
tháng 12 14, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi HTML sang JPG trong C#

Tìm hiểu cách chuyển đổi tệp HTML, trang web hoặc chuỗi HTML thành định dạng hình ảnh JPG bằng C#. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách lập trình tạo các tài liệu HTML thành hình ảnh JPG.
tháng 12 8, 2022 · 8 phút · Muzammil Khan

Sử dụng Bộ chọn CSS trong HTML bằng C#

Bạn có thể áp dụng các quy tắc khác nhau cho quy tắc CSS bằng cách sử dụng bộ chọn CSS. Bài viết này giải thích chi tiết cùng với ví dụ về các phương pháp QuerySelector và QuerySelectorAll. Bạn có thể sử dụng các bộ chọn CSS này để điều hướng tài liệu HTML hoặc tạo mẫu tìm kiếm để khớp các phần tử trong tài liệu HTML.
tháng 12 2, 2022 · 4 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi HTML sang PDF trong C#

Tìm hiểu cách chuyển đổi tệp HTML, chuỗi HTML hoặc trang web trực tiếp thành tài liệu PDF trong C#. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách mở tài liệu HTML theo chương trình và chuyển đổi chúng thành tệp .pdf.
tháng 11 29, 2022 · 7 phút · Muzammil Khan

Hợp nhất các tệp EPUB trong C#

Các tệp EPUB được hỗ trợ rộng rãi bởi các trình đọc phần mềm vì các sách và bài viết khác nhau được xuất bản điện tử. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể muốn hợp nhất các tệp EPUB khác nhau thành một tệp duy nhất trong C#. Theo các tình huống như vậy, bài viết này giải thích cách hợp nhất các tệp EPUB theo cách lập trình trong C#.
tháng 11 25, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi EPUB sang TIFF trong C#

EPUB là một tiêu chuẩn mở cho phép tác giả lưu trữ thông tin kỹ thuật số như sách điện tử, tạp chí và nội dung kỹ thuật số khác ở định dạng tệp có thể phát lại và đọc dễ dàng. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi EPUB thành hình ảnh TIFF trong C#.
tháng 11 23, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan

Tạo tệp HTML trong C#

Các tệp HTML được sử dụng để hiển thị dữ liệu hoặc thông tin trong các trang web. Đôi khi, bạn có thể cần tạo tệp HTML trong dự án của mình. Theo các tình huống như vậy, bài viết này đề cập đến cách tạo tệp HTML theo chương trình trong C#.
tháng 11 10, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Thay đổi màu văn bản trong HTML bằng C#

HTML là một ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để tạo và thiết kế các trang web. Chúng có thể bao gồm văn bản ở các dạng khác nhau như đoạn văn, danh sách, bảng, v.v. Tương tự như vậy, nó có thể chứa hình ảnh, video, hoạt ảnh và bất kỳ loại đối tượng đồ họa nào. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần định dạng văn bản bằng cách thay đổi màu văn bản. Theo đó, bài viết này đề cập đến cách thay đổi màu văn bản trong HTML bằng C#.
tháng 11 4, 2022 · 4 phút · Farhan Raza

Sử dụng Bộ chọn CSS trong HTML bằng Java

Bộ chọn CSS được sử dụng để xử lý các phần tử cụ thể trong tài liệu HTML. Bài viết này bao gồm các ví dụ khác nhau về Bộ chọn CSS như QuerySelector và QuerySelectorAll để cập nhật phiên bản đầu tiên của một phần tử hoặc tất cả các phiên bản của một phần tử theo cách lập trình trong Java.
tháng 11 2, 2022 · 4 phút · Farhan Raza