Tiếng Việt

Tạo tệp TAR trong C# .NET

Định dạng TAR chủ yếu được sử dụng trong các hệ điều hành Unix và tương tự Unix để lưu trữ các tệp và thư mục. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình tạo tệp TAR trong C#.
tháng 10 3, 2023 · 3 phút · Usman Aziz

Trích xuất kho lưu trữ ZIP lồng nhau trong Python

Việc trích xuất các tệp từ các tệp ZIP lồng nhau có thể là một nhiệm vụ khó khăn nếu bạn không có công cụ phù hợp. Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá cách trích xuất các kho lưu trữ ZIP lồng nhau trong Python một cách dễ dàng.
tháng 10 2, 2023 · 4 phút · Usman Aziz

Nối tệp vào kho lưu trữ ZIP bằng Python

Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá cách nối các tệp vào kho lưu trữ ZIP bằng Python bằng một vài bước đơn giản.
tháng 9 25, 2023 · 3 phút · Usman Aziz

Hợp nhất TAR với ZIP trong Python

Hai định dạng nén thường được sử dụng là TAR và ZIP, mỗi định dạng có điểm mạnh và trường hợp sử dụng riêng. Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá cách hợp nhất TAR với ZIP trong Python.
tháng 9 22, 2023 · 4 phút · Usman Aziz

Hợp nhất nhiều tệp ZIP trong Python

Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá cách hợp nhất nhiều tệp ZIP thành một ZIP duy nhất trong Python.
tháng 9 21, 2023 · 3 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi tệp RAR thành Lưu trữ ZIP bằng Python

Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình chuyển đổi tệp RAR thành kho lưu trữ ZIP trong ứng dụng Python theo một số bước đơn giản.
tháng 9 20, 2023 · 4 phút · Usman Aziz

Tạo kho lưu trữ tự giải nén có thể thực thi được bằng Python

Đôi khi bạn có thể cần tạo các kho lưu trữ tự giải nén (SFX hoặc SEA) để thuận tiện cho người dùng. Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá cách tạo các kho lưu trữ tự giải nén theo chương trình bằng Python.
tháng 9 19, 2023 · 4 phút · Usman Aziz

Xóa tệp trong kho lưu trữ ZIP bằng Python

Đôi khi bạn có thể cần xóa các tệp hoặc thư mục cụ thể khỏi kho lưu trữ ZIP hiện có. Vì vậy, hãy tìm hiểu cách xóa tệp khỏi kho lưu trữ ZIP bằng Python.
tháng 9 14, 2023 · 5 phút · Usman Aziz

Đọc kho lưu trữ 7zip bằng Python

Aspose.ZIP for Python cung cấp hỗ trợ tuyệt vời để xử lý các kho lưu trữ 7zip trong các ứng dụng Python. Vậy hãy cùng khám phá cách đọc nội dung của kho lưu trữ 7zip bằng Python.
tháng 9 13, 2023 · 4 phút · Usman Aziz

Cách tạo tệp TAR bằng Python

Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá cách tạo tệp TAR bằng Python. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ đề cập đến cách nén các tệp TAR vào kho lưu trữ tar.gz và tar.xz.
tháng 9 12, 2023 · 4 phút · Usman Aziz