thêm xóa hàng hoặc cột trong Excel trong C#

Tệp Excel được sử dụng rộng rãi để tạo và thao tác bảng tính trong các ứng dụng khác nhau theo lập trình. Trong khi xử lý bảng tính, bạn có thể cần thêm hàng và cột mới hoặc xóa những hàng và cột hiện có khỏi trang tính. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách thêm hoặc xóa các hàng và cột trong Excel trong C#.

Thư viện C# để thêm hoặc xóa hàng và cột trong Excel

Để thêm hoặc xóa các hàng và cột trong tệp Excel XLSX / XLS, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Cells for .NET. Đây là một thư viện tốc độ cao và mạnh mẽ để tạo và xử lý các tệp Excel một cách liền mạch. Ngoài ra, nó cung cấp một bộ chuyển đổi độ trung thực cao để chuyển đổi qua lại các tệp XLSX. Bạn có thể tải xuống DLL của nó từ phần tải xuống hoặc cài đặt nó từ NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Cách thêm hàng trong Excel trong C#

Sau đây là các bước để thêm hàng trong trang tính Excel trong C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách thêm hàng trong trang tính Excel bằng C#.

// Tải tệp Excel
Workbook wb = new Workbook("workbook.xlsx");

// Tham khảo bảng tính
Worksheet sheet = wb.Worksheets[0];

// Chèn 2 hàng ở chỉ mục 1
sheet.Cells.InsertRows(1, 2);

// Lưu tệp đã cập nhật
wb.Save("updated_workbook.xlsx");

Cách thêm cột trong Excel trong C#

Sau đây là các bước để thêm cột trong trang tính Excel bằng C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách thêm cột trong trang tính Excel bằng C#.

// Tải tệp Excel
Workbook wb = new Workbook("workbook.xlsx");

// Tham khảo bảng tính
Worksheet sheet = wb.Worksheets[0];

// Chèn 2 cột ở chỉ mục 1
sheet.Cells.InsertColumns(1, 2);

// Lưu tệp đã cập nhật
wb.Save("updated_workbook.xlsx");

Xóa hàng trong Excel XLSX trong C#

Sau đây là các bước để xóa hàng khỏi trang tính Excel bằng C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách xóa các hàng khỏi trang tính Excel trong C#.

// Tải tệp Excel
Workbook wb = new Workbook("workbook.xlsx");

// Tham khảo bảng tính
Worksheet sheet = wb.Worksheets[0];

// Xóa 2 hàng ở chỉ mục 1
sheet.Cells.DeleteRows(1, 2);

// Lưu tệp đã cập nhật
wb.Save("updated_workbook.xlsx");

Xóa các cột trong Excel XLSX trong C#

Sau đây là các bước để xóa cột khỏi trang tính Excel bằng C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách xóa cột khỏi trang tính Excel bằng C#.

// Tải tệp Excel
Workbook wb = new Workbook("workbook.xlsx");

// Tham khảo bảng tính
Worksheet sheet = wb.Worksheets[0];

// Xóa 2 cột ở chỉ mục 1
sheet.Cells.DeleteColumns(1, 2, true);

// Lưu tệp đã cập nhật
wb.Save("updated_workbook.xlsx");

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng API mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách làm việc với các hàng và cột trong Excel theo chương trình. Đặc biệt, bạn đã thấy cách thêm hoặc xóa hàng và cột trong trang tính Excel bằng C#. Ngoài ra, bạn có thể khám phá thêm về C# Excel API bằng cách sử dụng tài liệu. Hơn nữa, bạn có thể chia sẻ các thắc mắc của mình với chúng tôi qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm