Thêm hình mờ vào Trang tính Excel trong C#

Hình mờ là một trong những cách để bảo vệ các tệp Excel khỏi bị sử dụng bất hợp pháp. Thông thường, hình mờ xác định quyền sở hữu của nội dung có bản quyền. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về cách thêm hình mờ vào tệp Excel theo chương trình. Đặc biệt, bài viết sẽ đề cập đến cách thêm watermark vào trang tính Excel bằng C#.

API C# để thêm hình mờ vào tệp Excel

Để thêm hình mờ vào trang tính Excel, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Cells for .NET. Đây là một API mạnh mẽ nhưng dễ sử dụng cho phép bạn tạo, sửa đổi hoặc chuyển đổi các tệp Excel. Bạn có thể tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó qua NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Thêm Hình mờ vào Trang tính Excel trong C#

Sau đây là các bước để thêm hình mờ trong trang tính Excel bằng C#.

Mẫu mã sau đây cho biết cách thêm hình mờ vào trang tính Excel.

// Khởi tạo một Workbook mới
Workbook workbook = new Workbook("Excel.xlsx");

// Lấy trang tính mặc định đầu tiên
Worksheet sheet = workbook.Worksheets[0];

// Thêm hình mờ
Aspose.Cells.Drawing.Shape wordart = sheet.Shapes.AddTextEffect(MsoPresetTextEffect.TextEffect1,
"CONFIDENTIAL", "Arial Black", 50, false, true
, 18, 8, 1, 1, 130, 800);

// Khóa các khía cạnh hình dạng
wordart.IsLocked = true;
wordart.SetLockedProperty(ShapeLockType.Selection, true);
wordart.SetLockedProperty(ShapeLockType.ShapeType, true);
wordart.SetLockedProperty(ShapeLockType.Move, true);
wordart.SetLockedProperty(ShapeLockType.Resize, true);
wordart.SetLockedProperty(ShapeLockType.Text, true);

// Nhận định dạng điền của nghệ thuật chữ
FillFormat wordArtFormat = wordart.Fill;

// Đặt độ trong suốt
wordArtFormat.Transparency = 0.9; 

// Lưu tệp Excel được đánh dấu mờ
workbook.Save("Watermarked-locked.xlsx");

Đầu ra

Sau đây là ảnh chụp màn hình của trang tính Excel sau khi thêm hình mờ.

Thêm hình mờ trong trang tính Excel

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Cells for .NET mà không có giới hạn đánh giá bằng cách sử dụng giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách thêm hình mờ vào trang tính Excel bằng C#. Bạn có thể dễ dàng tích hợp mã được cung cấp trong các ứng dụng dựa trên .NET, .NET Core hoặc Xamarin của mình. Ngoài ra, bạn có thể khám phá tài liệu của Aspose.Cells for .NET. Bạn cũng có thể đăng các câu hỏi của mình trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm