CSV sang XML Java

Tệp CSV(Các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy) chứa các giá trị dữ liệu được phân tách bằng dấu phẩy. Mỗi dòng trong CSV là một bản ghi mới. Tệp CSV thường được sử dụng để truyền dữ liệu từ hệ thống lưu trữ này sang hệ thống lưu trữ khác. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần xuất dữ liệu từ CSV sang XML. Các tệp XML cho phép lưu trữ và vận chuyển dữ liệu mà không phụ thuộc vào phần mềm hoặc công cụ phần cứng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tệp CSV sang định dạng XML bằng Java.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. API Java của trình chuyển đổi CSV sang XML
 2. Chuyển đổi CSV sang XML
 3. Chuyển đổi CSV sang XML với các tùy chọn

API Java của trình chuyển đổi CSV sang XML

Để chuyển đổi CSV sang XML, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.Cells for Java. Đây là một API giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng để làm việc với các trang tính liên quan đến Microsoft Excel trong các ứng dụng Java. Nó cho phép tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi và hiển thị các định dạng Microsoft Excel sang các định dạng khác nhau.

Lớp Workbook của API đại diện cho một bảng tính Excel với một hoặc nhiều trang tính. Nó cung cấp nhiều phương pháp khác nhau để mở và lưu các tệp Excel gốc. Nó cũng cho phép sao chép dữ liệu từ các Sổ làm việc khác, kết hợp hai Sổ làm việc và bảo vệ bảng tính Excel. Phương thức save() của lớp này cho phép lưu sổ làm việc ở các định dạng được chỉ định. Lớp TxtLoadOptions của API đại diện cho các tùy chọn tải văn bản hoặc tệp CSV.

Vui lòng tải xuống JAR của API hoặc thêm cấu hình pom.xml sau vào ứng dụng Java dựa trên Maven.

<repository> 
  <id>AsposeJavaAPI</id> 
  <name>Aspose Java API</name> 
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url> 
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cells</artifactId>
  <version>22.6</version>
</dependency>

Chuyển đổi CSV sang XML trong Java

Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi tệp CSV sang XML bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Tải tệp CSV bằng lớp Workbook.
 2. Lưu tệp XML bằng phương thức save(). Nó lấy đường dẫn tệp XML đầu ra làm đối số.

Ví dụ mã được đưa ra bên dưới cho thấy cách chuyển đổi tệp CSV sang XML bằng Java.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi tệp CSV sang XML.
// Tải tệp CSV
Workbook workbook = new Workbook("C:\\SampleCSV.csv");

// Lưu nó dưới dạng XML
workbook.save("C:\\CSVtoXML_out.xml");
Chuyển đổi CSV sang XML trong Java

Chuyển đổi CSV sang XML với Tùy chọn trong Java

Chúng tôi có thể chuyển đổi tệp CSV sang XML bằng cách sử dụng các tùy chọn nâng cao bằng cách thực hiện theo các bước được cung cấp bên dưới:

 1. Đầu tiên, tạo một thể hiện của lớp TxtLoadOptions.
 2. Tiếp theo, chỉ định các tùy chọn tải khác nhau.
 3. Sau đó, tải tệp CSV bằng lớp Tài liệu với đối tượng TxtLoadOptions.
 4. Lưu tệp XML bằng phương thức save(). Nó lấy đường dẫn tệp đầu ra làm đối số.

Ví dụ mã được đưa ra bên dưới cho thấy cách chuyển đổi CSV sang XML với các tùy chọn nâng cao bằng Java.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi tệp CSV sang XML với các tùy chọn.
// Khởi tạo các tùy chọn tải TXT
TxtLoadOptions options = new TxtLoadOptions();
options.setMultiEncoded(true);

// Tải tệp CSV vào Workbook
Workbook workbook = new Workbook("C:\\MultiEncoded.csv", options);

// Lưu nó dưới dạng XML
workbook.save("C:\\CSVtoXML_out.xml");

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách chuyển đổi định dạng CSV sang XML theo chương trình trong Java. Chúng tôi cũng đã biết cách chỉ định các tùy chọn tải khác nhau trong khi chuyển đổi CSV sang XML. Bên cạnh đó, bạn có thể tìm hiểu thêm về API Aspose.Cells for Java bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên forum.

Xem thêm