Excel sang hình ảnh

Trong các trường hợp khác nhau, bạn có thể muốn chuyển đổi bảng tính Excel sang hình ảnh có độ phân giải cao, chẳng hạn như khi bạn cần nhúng nội dung bảng tính vào các ứng dụng web hoặc máy tính để bàn của mình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi Excel XLSX hoặc XLS sang hình ảnh bằng C# từ bên trong các ứng dụng .NET.

API chuyển đổi C# Excel sang Hình ảnh

Aspose.Cells for .NET là một thư viện lớp C# được thiết kế để tạo và thao tác trên bảng tính MS Excel. Ngoài các tính năng thao tác và tự động hóa bảng tính, API cũng cung cấp một trình chuyển đổi tích hợp để chuyển đổi bảng tính Excel sang định dạng hình ảnh. Bạn có thể tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Chuyển đổi Excel XLSX sang Image C#

Aspose.Cells for .NET cho phép bạn chuyển đổi trang tính Excel thành nhiều định dạng hình ảnh phổ biến khác nhau. Danh sách bao gồm:

Sau đây là các bước để chuyển đổi một trang tính Excel sang hình ảnh bằng cách sử dụng Aspose.Cells for .NET.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi một trang tính Excel thành một hình ảnh bằng C#.

// Để có các ví dụ và tệp dữ liệu đầy đủ, vui lòng truy cập https://github.com/aspose-cells/Aspose.Cells-for-.NET
//Thư mục nguồn
string sourceDir = RunExamples.Get_SourceDirectory();

//Thư mục đầu ra
string outputDir = RunExamples.Get_OutputDirectory();

Workbook book = new Workbook(sourceDir + "sampleConvertWorksheetToImageByPage.xlsx");

Worksheet sheet = book.Worksheets[0];

Aspose.Cells.Rendering.ImageOrPrintOptions options = new Aspose.Cells.Rendering.ImageOrPrintOptions();
options.HorizontalResolution = 200;
options.VerticalResolution = 200;
options.ImageType = Drawing.ImageType.Tiff;

// Chuyển đổi Sheet2Image By Page
SheetRender sr = new SheetRender(sheet, options);
for (int j = 0; j < sr.PageCount; j++)
{
    sr.ToImage(j, outputDir + "outputConvertWorksheetToImageByPage_" + (j + 1) + ".tif");
}

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử API mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp MS Excel XLSX hoặc XLS sang hình ảnh bằng C#. Hơn nữa, bạn có thể chuyển đổi các tệp Excel sang JPEG, PNG, BMP, TIFF, EMF và các định dạng hình ảnh phổ biến khác một cách liền mạch. Để khám phá thêm về C# Excel API, hãy truy cập tài liệu.

Xem thêm