Excel sang PDF PHP

Bảng tính Excel được sử dụng rộng rãi để lưu trữ và phân tích dữ liệu dưới dạng hàng và cột. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp khác nhau, bạn cần chuyển đổi tệp Excel sang PDF trước khi chia sẻ chúng qua internet. Để tự động chuyển đổi Excel sang PDF, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi tệp Excel sang PDF theo chương trình bằng PHP. Hơn nữa, các tùy chọn nâng cao để tùy chỉnh chuyển đổi Excel sang PDF cũng được thảo luận.

API chuyển đổi PHP Excel sang PDF

Để chuyển đổi các tệp Excel XLSX hoặc XLS sang PDF, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Cells cho PHP qua Java. Đây là một API giàu tính năng cho phép bạn triển khai các tính năng tự động hóa bảng tính trong các ứng dụng web của mình. Bạn có thể tải xuống gói của API từ tại đây.

Cách sử dụng

Sau đây là các điều kiện tiên quyết mà bạn cần đáp ứng để sử dụng Aspose.Cells cho PHP thông qua Java.

Khi bạn đã hoàn thành các điều kiện tiên quyết, hãy làm theo các bước dưới đây để thực thi tệp example.php để kiểm tra.

  1. Đặt tệp Java.inc vào thư mục gốc của gói API mà bạn đã tải xuống.

  2. Chạy JavaBridge.jar bằng các lệnh dưới đây trong dấu nhắc lệnh:

> cd aspose.cells
> %JAVA_HOME%\bin\java -Djava.ext.dirs=lib -jar JavaBridge.jar SERVLET_LOCAL:8080
  1. Chạy example.php từ thư mục gốc của API bằng lệnh dưới đây:
> php example.php

Chuyển đổi Excel XLSX hoặc XLS sang PDF trong PHP

Sau đây là các bước để chuyển đổi Excel XLSX hoặc XLS sang PDF.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp Excel XLSX sang PDF trong PHP.

require_once("Java.inc");
require_once("lib/aspose.cells.php");

use aspose\cells;
use aspose\cells\Workbook;

// tải tài liệu để được chuyển đổi
$wkbk = new Workbook("Book2.xlsx");

// lưu ở định dạng PDF
$wkbk->save("output.pdf", SaveFormat::PDF);

Tệp Excel

Excel sang PDF

PDF được chuyển đổi

chuyển đổi Excel sang PDF

Tùy chọn nâng cao cho chuyển đổi Excel sang PDF

Aspose.Cells cũng cung cấp các tùy chọn bổ sung để tùy chỉnh chuyển đổi Excel sang PDF. Ví dụ: bạn có thể đặt tuân thủ PDF, nén, kiểu đường lưới, số trang trên mỗi tờ, v.v.

Sau đây là các bước để thiết lập các tùy chọn bổ sung trong Excel để chuyển đổi PDF.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách tùy chỉnh chuyển đổi Excel sang PDF bằng các tùy chọn bổ sung.

require_once("Java.inc");
require_once("lib/aspose.cells.php");

use aspose\cells;
use aspose\cells\Workbook;
use aspose\cells\PdfSaveOptions;
use aspose\cells\PdfCompliance;

// tải tài liệu để được chuyển đổi
$wkbk = new Workbook("Book2.xlsx");

// tạo các tùy chọn PDF
pdfOptions = new PdfSaveOptions();
// thiết lập tuân thủ PDF
pdfOptions->setCompliance(PdfCompliance::PDF_A_1_B);

// lưu ở định dạng PDF
$wkbk->save("output.pdf", pdfOptions);

Nhận giấy phép API miễn phí

Để sử dụng API mà không có giới hạn đánh giá, bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp Excel sang PDF bằng PHP. Hơn nữa, bạn đã thấy cách tùy chỉnh chuyển đổi Excel sang PDF bằng các tùy chọn nâng cao. Bạn có thể khám phá thêm về API bằng cách sử dụng tài liệu. Hơn nữa, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua diễn đàn của chúng tôi trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào.

Xem thêm