Excel sang PDF Linux

PDF là định dạng tệp phổ biến được sử dụng rộng rãi để chia sẻ hoặc in tài liệu. Trong các trường hợp khác nhau, các tài liệu ở các định dạng tệp khác, chẳng hạn như bảng tính, được chuyển đổi sang PDF. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tệp Excel sang PDF theo chương trình trên nền tảng Linux. Chúng tôi sẽ thực hiện chuyển đổi này bằng cách sử dụng API thao tác bảng tính .NET có tên Aspose.Cells for .NET.

.NET Excel sang PDF Converter API cho Linux

Aspose.Cells for .NET là một thư viện lớp mạnh mẽ và được sử dụng rộng rãi, cung cấp một loạt các tính năng thao tác bảng tính. Sử dụng API, bạn có thể tạo, thao tác và chuyển đổi các tệp Excel. Trước khi chúng tôi bắt đầu trình diễn cách chuyển đổi tệp Excel sang PDF, bạn cần thiết lập môi trường .NET trên Linux, quá trình này có thể được thực hiện trong vòng vài phút. Sau đây là những điều kiện tiên quyết mà bạn cần để chuẩn bị môi trường.

Tìm hiểu cách tạo ứng dụng bảng điều khiển trên Linux bằng Visual Studio Code.

Sau khi thiết lập xong môi trường, bạn có thể tiến hành cài đặt Aspose.Cells for .NET trong ứng dụng của mình. Đối với điều này, bạn có thể sử dụng phần mở rộng NuGet Package Manager cho Visual Studio Code và cài đặt API qua NuGet.

Chuyển đổi tệp Excel sang PDF trên Linux

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp Excel XLSX / XLS sang PDF trên Linux bằng Aspose.Cells for .NET.

  1. Tạo một thể hiện của lớp Workbook và khởi tạo nó bằng đường dẫn của tệp Excel.
  2. Chuyển đổi Excel sang PDF bằng phương pháp Workbook.Save (string, SaveFormat).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp Excel sang PDF.

// Tải tệp Excel
Workbook workbook = new Workbook("SampleExcel.xls");

// Lưu tài liệu ở định dạng PDF
workbook.Save("outputPDF.pdf", SaveFormat.Pdf);

Tùy chỉnh chuyển đổi Excel sang PDF

Bạn cũng có thể đặt các tùy chọn bổ sung để tùy chỉnh chuyển đổi Excel sang PDF. Ví dụ: bạn có thể đặt mức độ tuân thủ của tài liệu PDF được chuyển đổi. Sau đây là các bước để xác định các tùy chọn bổ sung trong chuyển đổi Excel sang PDF trên Linux.

  1. Tạo một thể hiện của lớp Workbook và khởi tạo nó bằng đường dẫn của tệp Excel.
  2. Tạo một phiên bản của lớp PdfSaveOptions và đặt các tùy chọn như PdfSaveOptions.Compliance.
  3. Chuyển đổi Excel sang PDF bằng phương pháp Workbook.Save (string, PdfSaveOptions).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách thiết lập tính tuân thủ của PDF trong Excel sang chuyển đổi PDF.

// Tải tệp Excel
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx");

// Xác định PdfSaveOptions
PdfSaveOptions pdfSaveOptions = new PdfSaveOptions();

// Đặt loại tuân thủ
pdfSaveOptions.Compliance = PdfCompliance.PdfA1b;

// Chuyển đổi Excel sang PDF
workbook.Save("output.pdf", pdfSaveOptions);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời và sử dụng Aspose.Cells for .NET mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp Excel sang PDF trên Linux. Hơn nữa, bạn đã thấy cách thiết lập các tùy chọn bổ sung trong Excel để chuyển đổi PDF sang PDF. Bên cạnh đó, bạn có thể khám phá thêm về Aspose.Cells for .NET bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đặt câu hỏi của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm