Java Excel sang HTML

Bảng tính Excel cho phép bạn lưu trữ và tổ chức tốt dữ liệu ở dạng bảng. Bạn có thể thực hiện tính toán cũng như tạo các loại đồ thị và biểu đồ khác nhau để phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, trong các tình huống khác nhau, bạn có thể cần thực hiện chuyển đổi Excel sang HTML để chuyển đổi trang tính sang trang HTML. Ví dụ: khi nhúng nội dung của bảng tính vào trang web. Theo đó, bài viết này nhằm mục đích trình bày cách chuyển đổi các tệp Excel XLSX sang HTML theo chương trình bằng Java.

API chuyển đổi Excel sang HTML Java

Aspose.Cells for Java là API thao tác bảng tính được thiết kế để thực hiện tự động hóa Excel trong các ứng dụng Java. Ngoài ra, công cụ chuyển đổi bảng tính tích hợp của API cho phép bạn chuyển đổi các tệp XLSX sang HTML hoặc các định dạng khác. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó trong các ứng dụng dựa trên Maven của mình.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cells</artifactId>
  <version>20.11</version>
</dependency>

Chuyển đổi Excel sang HTML Java

Chuyển đổi Excel sang HTML bằng Aspose.Cells dễ như ăn bánh. Chỉ cần tải bảng tính Excel và lưu dưới dạng tệp HTML. Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp Excel XLSX sang HTML.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi tệp Excel sang HTML bằng Java.

// Tải tệp Excel
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx");

// Lưu dưới dạng tệp Excel XLSX
workbook.save("Excel-to-HTML.html"); 

Chuyển đổi Excel XLSX sang HTML bằng Chú giải công cụ

Trong một số trường hợp, văn bản vượt quá chiều rộng của ô trong trang tính. Khi bạn chuyển đổi một trang tính như vậy sang trang HTML, một số phần của văn bản sẽ bị ẩn. Đối với các tình huống như vậy, bạn có thể bật chú giải công cụ để xem văn bản vượt quá. Sau đây là các bước để bật chú giải công cụ trong chuyển đổi Excel sang HTML.

Mẫu mã sau đây cho biết cách bật chú giải công cụ trong chuyển đổi Excel sang HTML trong Java.

// Tải tệp Excel
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx");

// Tạo các tùy chọn HTML và kích hoạt chú giải công cụ
HtmlSaveOptions options = new HtmlSaveOptions();
options.setAddTooltipText(true);

// Lưu dưới dạng tệp Excel XLSX
workbook.save("Excel-to-HTML.html", options); 

Chuyển đổi Excel XLS sang HTML với Tùy chọn Trình bày

Aspose.Cells for Java cung cấp một tính năng bổ sung để đặt tùy chọn trình bày cho các trang HTML được hiển thị. Bạn có thể sử dụng tính năng này để có được bản trình bày sổ làm việc Excel hấp dẫn hơn khi được kết xuất thành HTML. Đối với điều này, bạn có thể đặt thuộc tính HtmlSaveOptions.setPresentationPreference(true). Mẫu mã sau đây cho biết cách bật tùy chọn bản trình bày trong chuyển đổi Excel sang HTML.

// Tải tệp Excel
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx");

// Tạo các tùy chọn HTML và bật tùy chọn bản trình bày
HtmlSaveOptions options = new HtmlSaveOptions();
options.setPresentationPreference(true);

// Lưu dưới dạng tệp Excel XLSX
workbook.save("Excel-to-HTML.html", options);

Trình chuyển đổi Java XLSX XLS sang HTML - Dùng thử miễn phí Aspose.Cells

Bạn có thể sử dụng Aspose.Cells for Java miễn phí mà không bị hạn chế bằng cách sử dụng giấy phép dùng thử miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp Excel sang HTML bằng Java. Ngoài ra, bạn đã thấy cách bật chú giải công cụ và tùy chọn trình bày trong chuyển đổi Excel sang HTML. Bạn có thể khám phá thêm về API Java Excel bằng cách sử dụng tài liệu.

Xem thêm