Chuyển đổi Excel sang PDF trong Node.js

Bảng tính Excel thường được sử dụng để lưu trữ và phân tích dữ liệu dưới dạng hàng và cột. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp khác nhau, bạn cần chuyển đổi tệp Excel sang PDF trước khi chia sẻ chúng qua internet. Để tự động chuyển đổi Excel sang PDF, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi tệp Excel sang PDF theo cách lập trình bằng Node.js. Hơn nữa, các tùy chọn nâng cao để tùy chỉnh chuyển đổi Excel sang PDF cũng được thảo luận.

Node.js API chuyển đổi Excel sang PDF

Để chuyển đổi các tệp Excel XLSX / XLS sang PDF, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Cells cho Node.js qua Java. Nó là một API thao tác bảng tính cho phép bạn tạo, đọc, sửa đổi và chuyển đổi sổ làm việc Excel một cách liền mạch. Bạn có thể tải xuống gói của API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng lệnh NPM sau.

> npm install aspose.cells

Chuyển đổi Excel XLSX sang PDF trong Node.js

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp Excel XLSX hoặc XLS sang PDF.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp Excel XLSX sang PDF.

// tải một sổ làm việc
var workbook = aspose.cells.Workbook("workbook.xlsx");

// chuyển đổi Excel sang PDF
workbook.save("Excel to PDF.pdf", SaveFormat.PDF);

Tệp Excel

Node.js Excel sang PDF

PDF được chuyển đổi

Excel sang PDF

Excel XLSX / XLS sang PDF - Tùy chọn nâng cao

Aspose.Cells cũng cho phép bạn điều khiển chuyển đổi Excel sang PDF bằng các tùy chọn khác nhau. Ví dụ: bạn có thể đặt tuân thủ PDF, nén, kiểu đường lưới, số trang trên mỗi tờ, v.v. Để tùy chỉnh chuyển đổi, API cung cấp lớp PdfSaveOptions.

Sau đây là các bước để chuyển đổi một tệp Excel sang PDF với các tùy chọn nâng cao.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi Excel sang PDF bằng các tùy chọn nâng cao.

// tải một sổ làm việc
var workbook = aspose.cells.Workbook("workbook.xlsx");

// tạo và đặt các tùy chọn PDF
pdfOptions = aspose.cells.PdfSaveOptions();
pdfOptions.setCompliance(aspose.cells.PdfCompliance.PDF_A_1_B);

// chuyển đổi Excel sang PDF
workbook.save("Excel to PDF - Compliance.pdf", pdfOptions);

Nhận giấy phép API miễn phí

Để sử dụng API mà không có giới hạn đánh giá, bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp Excel sang PDF trong ứng dụng Node.js. Hơn nữa, bạn đã thấy cách kiểm soát chuyển đổi Excel sang PDF bằng các tùy chọn nâng cao. Bạn có thể khám phá thêm về Node.js Excel API bằng cách sử dụng tài liệu. Hơn nữa, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua diễn đàn của chúng tôi trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào.

Xem thêm