HTML sang JSON C#

HTML các trang web được hiển thị trong trình duyệt web và có thể hiển thị thông tin / dữ liệu. Chúng tôi có thể dễ dàng xuất dữ liệu từ tệp HTML sang định dạng JSON theo lập trình. JSON sử dụng văn bản mà con người có thể đọc được để lưu trữ và truyền dữ liệu. Nó thường được sử dụng để gửi dữ liệu từ máy chủ đến máy khách. Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách chuyển đổi HTML sang JSON bằng C#.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

  1. API C# của trình chuyển đổi HTML sang JSON
  2. Chuyển đổi HTML sang JSON

Trình chuyển đổi HTML sang JSON API C#

Để chuyển đổi HTML sang JSON, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.Cells for .NET. Đây là một API giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng để làm việc với các trang tính liên quan đến Microsoft Excel trong các ứng dụng .NET. Nó cho phép chúng tôi tạo, sửa đổi, chuyển đổi, kết xuất và in bảng tính.

Lớp Workbook của API đại diện cho một bảng tính Excel. Mỗi bảng tính có thể chứa nhiều trang tính. Nó cho phép mở và lưu các tệp Excel gốc. Nó cũng cung cấp các phương pháp sao chép dữ liệu từ các Sổ làm việc khác, kết hợp hai Sổ làm việc và bảo vệ bảng tính Excel. Lớp ExportRangeToJsonOptions của API cho biết các tùy chọn xuất phạm vi sang JSON. Phương thức CreateRange() của lớp Cells, tạo một đối tượng Range từ một phạm vi ô. API cung cấp phương thức JsonUtility.ExportRangeToJson() để xuất phạm vi được cung cấp trong một chuỗi JSON.

Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Chuyển đổi HTML sang JSON trong C#

Chúng tôi có thể xuất dữ liệu từ HTML sang JSON bằng cách làm theo các bước dưới đây:

  1. Đầu tiên, tải tệp HTML bằng lớp Workbook.
  2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp ExportRangeToJsonOptions.
  3. Sau đó, gọi phương thức CreateRange() để tạo một dải ô.
  4. Sau đó, gọi phương thức JsonUtility.ExportRangeToJson() để xuất chuỗi JSON.
  5. Cuối cùng, ghi chuỗi đã xuất vào tệp JSON bằng phương thức File.WriteAllText().

Ví dụ mã được đưa ra bên dưới cho thấy cách chuyển đổi HTML sang JSON bằng C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi HTML sang JSON
// Tải tệp HTML
Workbook workbook = new Workbook(@"C:\Files\Sample.html");

// Lấy ô cuối cùng
Cell lastCell = workbook.Worksheets[0].Cells.LastCell;

// Đặt ExportRangeToJsonOptions
ExportRangeToJsonOptions options = new ExportRangeToJsonOptions();
Range range = workbook.Worksheets[0].Cells.CreateRange(0, 0, lastCell.Row + 1, lastCell.Column + 1);

// Xuất phạm vi ô sang JSON
string data = JsonUtility.ExportRangeToJson(range, options);

// In JSON
Console.WriteLine(data);

// Ghi chuỗi vào tệp
System.IO.File.WriteAllText(@"C:\Files\Output.json", data);
Chuyển đổi HTML sang JSON trong C#

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách xuất dữ liệu từ tệp HTML sang JSON trong C#. Chúng tôi cũng đã biết cách tạo một phạm vi ô cho một trang tính cụ thể theo lập trình. Bên cạnh đó, bạn có thể tìm hiểu thêm về API Aspose.Cells for .NET bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn.

Xem thêm