JSON sang CSV bằng Python

JSON là một định dạng nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi để lưu giữ và chia sẻ dữ liệu có cấu trúc. Thông thường, nó được sử dụng để truyền dữ liệu giữa các loại ứng dụng khác nhau. Mặt khác, CSV cũng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu ở định dạng được phân tách bằng dấu phẩy. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần nhập dữ liệu từ tệp JSON sang CSV theo chương trình trong các ứng dụng Python. Do đó, trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi dữ liệu JSON sang CSV trong Python.

Python JSON to CSV Converter - Tải xuống miễn phí

Để chuyển đổi dữ liệu JSON sang định dạng CSV, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Cells for Python qua Java. Nó là một API mạnh mẽ để tạo, sửa đổi và chuyển đổi các tệp bảng tính bằng Python. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng lệnh pip sau.

pip install aspose-cells

Các bước chuyển đổi dữ liệu JSON sang CSV bằng Python

Aspose.Cells cung cấp khả năng chuyển đổi tệp JSON sang định dạng CSV trong Python với tốc độ cao và độ trung thực cao. Sau đây là các bước để lưu dữ liệu JSON ở định dạng CSV bằng cách sử dụng API.

  • Tạo một sổ làm việc Excel mới và chọn trang tính mong muốn.
  • Nhập dữ liệu từ JSON vào trang tính Excel.
  • Lưu sổ làm việc Excel ở định dạng CSV.

Bây giờ, chúng ta hãy xem cách thực hiện các bước này để chuyển đổi JSON sang CSV bằng cách sử dụng mã Python.

Chuyển đổi JSON sang CSV bằng Python

Sau đây là các bước để chuyển đổi dữ liệu JSON sang định dạng CSV bằng Python.

  • Tạo một đối tượng Workbook mới.
  • Lấy tham chiếu của trang tính đầu tiên bằng phương thức Workbook.getWorksheets(). Get (0).
  • Tạo một đối tượng của lớp JsonLayoutOptions để thiết lập các tùy chọn bổ sung.
  • Nhập dữ liệu từ JSON sang CSV bằng phương thức JsonUtility.importData().
  • Lưu tệp CSV bằng phương pháp Workbook.save (string, SaveFormat.CSV).

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi dữ liệu JSON sang định dạng CSV.

// tải dữ liệu JSON
jsonInput = '[{"nodeId":1,"reputation":1134},{"nodeId":2,"reputation":547},{"nodeId":3,"reputation":1703},{"nodeId":4,"reputation":-199},{"nodeId":5,"reputation":-306},{"nodeId":6,"reputation":-49},{"nodeId":7,"reputation":1527},{"nodeId":8,"reputation":1223}]'

# tạo một đối tượng Workbook trống
workbook = Workbook()

# truy cập trang tính trống mặc định
worksheet = workbook.getWorksheets().get(0)

# đặt JsonLayoutOptions để định dạng
layoutOptions = JsonLayoutOptions()
layoutOptions.setArrayAsTable(True)

# nhập dữ liệu JSON sang CSV
JsonUtility.importData(jsonInput, worksheet.getCells(), 0, 0, layoutOptions)

# lưu tệp CSV
workbook.save("output.csv", SaveFormat.CSV)

Dữ liệu JSON

Sau đây là dữ liệu JSON mà chúng tôi đã sử dụng trong mẫu mã ở trên.

[{"nodeId":1,"reputation":1134},{"nodeId":2,"reputation":547},{"nodeId":3,"reputation":1703},{"nodeId":4,"reputation":-199},{"nodeId":5,"reputation":-306},{"nodeId":6,"reputation":-49},{"nodeId":7,"reputation":1527},{"nodeId":8,"reputation":1223}]'

CSV được chuyển đổi

Sau đây là tệp CSV được chuyển đổi.

JSON sang CSV

JSON to CSV Python Converter - Nhận giấy phép miễn phí

Nhận giấy phép tạm thời và sử dụng Aspose.Cells for Python thông qua Java mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Các tệp JSON và CSV được sử dụng rộng rãi để lưu trữ và truyền dữ liệu. Theo đó, bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi dữ liệu JSON sang CSV bằng Python. Hơn nữa, bạn cũng có thể khám phá Aspose.Cells for Python thông qua Java bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đặt câu hỏi của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm