JSON thành CSV trong C#

JSON là một định dạng được sử dụng nhiều để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc. Trong các trường hợp khác nhau, tệp JSON được sử dụng để truyền dữ liệu giữa các ứng dụng. Bên cạnh đó, CSV cũng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu dưới dạng các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách nhập dữ liệu từ tệp JSON sang CSV theo lập trình. Đặc biệt, bài viết sẽ đề cập đến cách chuyển đổi dữ liệu JSON sang CSV bằng C#.

API C# cho Chuyển đổi JSON sang CSV

Để chuyển đổi dữ liệu JSON sang CSV, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Cells for .NET. Nó là một API mạnh mẽ để tạo, sửa đổi và chuyển đổi các tệp bảng tính từ bên trong các ứng dụng .NET. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Chuyển đổi dữ liệu hoặc tệp JSON thành CSV

Sau đây là các bước để chuyển đổi dữ liệu JSON sang định dạng CSV bằng C#.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi dữ liệu JSON sang định dạng CSV.

// tải dữ liệu JSON
string jsonInput = "[{'nodeId':1,'reputation':1134},{'nodeId':2,'reputation':547},{'nodeId':3,'reputation':1703},{'nodeId':4,'reputation':-199},{'nodeId':5,'reputation':-306},{'nodeId':6,'reputation':-49},{'nodeId':7,'reputation':1527},{'nodeId':8,'reputation':1223}]";

// tạo một đối tượng Workbook trống
var workbook = new Workbook();

// truy cập trang tính trống mặc định
var worksheet = workbook.Worksheets[0];

// đặt JsonLayoutOptions để định dạng
var layoutOptions = new JsonLayoutOptions();
layoutOptions.ArrayAsTable = true;

// nhập dữ liệu JSON sang CSV
JsonUtility.ImportData(jsonInput, worksheet.Cells, 0, 0, layoutOptions);

// lưu tệp CSV
workbook.Save("output.csv", SaveFormat.CSV);

Dữ liệu JSON

Sau đây là dữ liệu JSON mà chúng tôi đã sử dụng trong mẫu mã ở trên.

[{"nodeId":1,"reputation":1134},{"nodeId":2,"reputation":547},{"nodeId":3,"reputation":1703},{"nodeId":4,"reputation":-199},{"nodeId":5,"reputation":-306},{"nodeId":6,"reputation":-49},{"nodeId":7,"reputation":1527},{"nodeId":8,"reputation":1223}]'

CSV được chuyển đổi

Sau đây là tệp CSV được chuyển đổi.

JSON sang CSV

Nhận giấy phép miễn phí

Nhận giấy phép tạm thời và sử dụng Aspose.Cells for .NET mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Các tệp JSON và CSV được sử dụng rộng rãi để lưu trữ và trao đổi dữ liệu trong các ứng dụng. Theo đó, bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi dữ liệu hoặc tệp JSON sang CSV bằng C#. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể khám phá Aspose.Cells for .NET bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đặt câu hỏi của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm