JSON sang CSV trong Java

Tệp JSON được sử dụng rộng rãi để lưu trữ và truyền dữ liệu có cấu trúc giữa các ứng dụng. Mặt khác, CSV cũng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu, chẳng hạn như tập dữ liệu, dưới dạng các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách xuất dữ liệu từ tệp JSON sang CSV theo chương trình. Cụ thể hơn, bài viết sẽ đề cập đến cách chuyển đổi JSON sang CSV trong Java.

Java JSON to CSV Converter - Tải xuống miễn phí

Aspose.Cells for Java là một API mạnh mẽ để tạo và thao tác các tài liệu bảng tính từ bên trong các ứng dụng Java. Chúng tôi sẽ sử dụng API này để chuyển đổi dữ liệu JSON sang định dạng CSV. Bạn có thể tải xuống Aspose.Cells for Java hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cells</artifactId>
  <version>21.9</version>
</dependency>

Các bước chuyển đổi dữ liệu JSON sang CSV trong Java

Aspose.Cells cung cấp khả năng chuyển đổi tệp JSON sang định dạng CSV trong Java với tốc độ cao và độ trung thực cao. Sau đây là các bước để lưu dữ liệu JSON ở định dạng CSV bằng cách sử dụng API.

 • Tạo một sổ làm việc Excel mới và chọn trang tính mong muốn.
 • Nhập dữ liệu từ JSON vào trang tính Excel.
 • Lưu sổ làm việc Excel ở định dạng CSV.

Bây giờ, chúng ta hãy xem cách thực hiện các bước này để chuyển đổi JSON sang CSV bằng cách sử dụng mã Java.

Chuyển đổi JSON sang CSV trong Java

Sau đây là các bước để chuyển đổi dữ liệu JSON sang định dạng CSV bằng Java.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi dữ liệu JSON sang định dạng CSV.

// tải dữ liệu JSON
String jsonInput = "[{'nodeId':1,'reputation':1134},{'nodeId':2,'reputation':547},{'nodeId':3,'reputation':1703},{'nodeId':4,'reputation':-199},{'nodeId':5,'reputation':-306},{'nodeId':6,'reputation':-49},{'nodeId':7,'reputation':1527},{'nodeId':8,'reputation':1223}]";

// tạo một đối tượng Workbook trống
Workbook workbook = new Workbook();

// truy cập trang tính trống mặc định
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// đặt JsonLayoutOptions để định dạng
JsonLayoutOptions layoutOptions = new JsonLayoutOptions();
layoutOptions.setArrayAsTable(true);

// xuất dữ liệu JSON sang CSV
JsonUtility.importData(jsonInput, worksheet.getCells(), 0, 0, layoutOptions);

// lưu tệp CSV
workbook.save("output.csv", SaveFormat.CSV);

Dữ liệu JSON

Sau đây là dữ liệu JSON mà chúng tôi đã sử dụng trong mẫu mã ở trên.

[{"nodeId":1,"reputation":1134},{"nodeId":2,"reputation":547},{"nodeId":3,"reputation":1703},{"nodeId":4,"reputation":-199},{"nodeId":5,"reputation":-306},{"nodeId":6,"reputation":-49},{"nodeId":7,"reputation":1527},{"nodeId":8,"reputation":1223}]'

CSV được chuyển đổi

Sau đây là ảnh chụp màn hình của dữ liệu được chuyển đổi sang định dạng CSV.

JSON sang CSV

API chuyển đổi Java JSON sang CSV - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời và sử dụng Aspose.Cells for Java mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Các tệp JSON và CSV được sử dụng rộng rãi để lưu giữ và trao đổi dữ liệu. Thông thường, bạn cần xuất dữ liệu từ tệp JSON sang CSV theo lập trình. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi dữ liệu JSON sang CSV trong Java. Ngoài ra, bạn cũng có thể khám phá Aspose.Cells for Java bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đặt câu hỏi của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm